Komunikat 14/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 października 2020 roku w sprawie pracy zdalnej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie stanu epidemii

Komunikat 14/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 13 października 2020 roku

 

w sprawie pracy zdalnej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach w okresie stanu epidemii

 

 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie stanu epidemii informuję, że:

 1. zgodnie z § 1 pkt 8 zarządzenia nr 216/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 października 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
 1. przełożony może polecić pracownikowi realizację obowiązków w trybie pracy zdalnej, określając zakres i czas świadczenia pracy w tej formie;
 2. przełożony pracownika jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, jej nadzorowania i rozliczania;
 3. rektor lub przełożony może wezwać pracownika w każdym czasie do wykonywania pracy w miejscu wskazanym w umowie o pracę;
 1. praca zdalna powinna być wykonywana pod adresem zamieszkania pracownika wskazanym pracodawcy; w przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, przełożony, na wniosek pracownika, wyraża zgodę na inne miejsce wykonywania pracy zdalnej;
 2. pracownik powinien wykonywać pracę zdalną w miejscu, o którym mowa
  w pkt 2, w godzinach pracy wynikających z umowy o pracę lub z innych wewnątrzuczelnianych aktów prawnych bądź dokumentów;
 3. pracownik na swój wniosek może być zwolniony od pracy zdalnej na czas niezbędny
  do załatwienia ważnych spraw osobistych i rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami pracy (tzw. wyjście prywatne) po uzyskaniu zgody przełożonego; szczegółowe przepisy dotyczące tzw. wyjść prywatnych określa § 51 Regulaminu pracy UJK;
 4. przełożony oraz pracownicy wykonujący pracę zdalna powinni pozostawać w stałym kontakcie telefonicznym, mailowym lub nawiązanym przy pomocy innych środków komunikacji elektronicznej (np. aplikacji MS TEAMS);
 5. zaleca się, aby przełożony pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy wykonują pracę zdalną, założył zespół w aplikacji MS TEAMS, w odniesieniu do kierowanej przez niego jednostki administracji, a także przeprowadzał przynajmniej dwa zdalne spotkania dziennie z tymi pracownikami (po rozpoczęciu pracy oraz przed jej zakończeniem).

 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka