Elektroniczna Legitymacja Studencka - informacje

Wygląd Elektronicznej Legitymacji Studenckiej określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dziennik Ustaw 2018, Poz. 1861 z późniejszymi zmianami)

WZÓR ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Rozporządzenie w poniższych paragrafach określa funkcje jakie pełni lub może pełnić elektroniczna legitymacja studencka oraz prawa i obowiązki spoczywające na studentach w związku z posiadaniem legitymacji studenckiej:

 • „§ 7. 1. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta.
 • 2. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia — do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
 • 3. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni.
 • 4. Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr przez umieszczenie daty ważności i okrągłej pieczęci z godłem państwa, a elektronicznej legitymacji studenckiej — przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w kolejno oznaczonych polach legitymacji.
 • § 8. 1. Elektroniczna legitymacja studencka może być używana w uczelni, w szczególności jako karta dostępu do biblioteki oraz karta dostępu do urządzeń technicznych i laboratoriów.
 • 2. Elektroniczna legitymacja studencka może być używana także poza uczelnią.”

Funkcje Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zwanej dalej ELS.
ELS może być wykorzystywana do:

 • potwierdzenia studiowania w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • identyfikacji wizualnej studenta;
 • dostępu do Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • dostępu do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • dostępu do funkcji uczelnianych centrów wydruku;
 • ELS może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce (dotyczy legitymacji wydanych od roku akademickiego 2013/2014).

Elektroniczna Legitymacja Studencka współpracuje z następującymi automatami:

Po zarejestrowaniu EKP jako karty bibliotecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK można korzystać z automatu do samowypożyczeń. Można wypożyczać i zwracać książki w bibliotece dostępne w tzw. „wolnym dostępie” (do tego celu należy wykorzystać automat, w którym osoba – właściciel karty- autoryzuje się za pomocą karty EKP).

Więcej pod adresem - http://www.buk.ujk.edu.pl

EKP może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce. EKP należy zarejestrować udając się do dowolnego punktu ZTM w Kielcach – wypełnić formularz i dokonać wpłaty doładowującej kartę.

Punkty sprzedaży pod adresem http://ztm.kielce.pl Karta EKP jest imienną kartą KKM.

Karta EKP po zarejestrowaniu jako Kielecka Karta Miejska i doładowaniu gotówką w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ulicy Kościuszki 14 w Wydziale Strefy Płatnego Parkowania może służyć do wykonywania opłat za parkowanie na terenie Kielc w automatach parkometrów.

Więcej na stronie - http://www.mzd.kielce.pl

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka