Akty prawne

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE:

  • Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1669),

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE:

  • Regulamin studiów doktoranckich – obowiązuje uchwała Senatu UJK nr 32/2017 z dn. 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_32_2017.html wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Senatu UJK nr 15/2021 z dn. 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 32/2017: https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_15_2021.html
  • Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dla osób, którym powierza się funkcję promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uchwała nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_5_2021.html (wprowadza Regulamin w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie oraz zmiany do Uchwały nr 57/2020)
  • Uchwała nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_57_2020.html
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka