Nostryfikacja

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów oraz potwierdzanie ukończenia studiów za granicą

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przeprowadza się dwa postępowania: 1. nostryfikację dyplomu ukończenia studiów oraz 2. potwierdzenie ukończenia studiów za granicą.

1. NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

 

schemat nostryfikacji

 


To procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju, tj. prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu studiów.

Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność z wykształceniem zdobytym w Polsce.

Sprawdź, czy twój dyplom studiów jest równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej.

Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.


Postępowanie nostryfikacyjne od roku 2021 prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Zgodnie z opublikowanymi danymi przez system RAD-on (będący częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w przeprowadzonej ewaluacji uzyskał 18 kategorii naukowych, uprawniających do przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych (zobacz ich listę).


Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą składa do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, do Sekcji Jakości Kształcenia w Dziale Kształcenia, pok. nr 15 (parter, ul. Żeromskiego 5) następujące dokumenty:

  1. wniosek o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów;
  2. dyplom ukończenia studiów za granicą;
  3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;
  5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;
  6. ewentualnie – dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 6, powinny być złożone w postaci kopii, które poświadcza za zgodność z oryginałem pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski pewnych złożonych dokumentów.


Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w wysokości 4 685 zł (wg Dz. U. 2024 poz. 235), w terminie 14 dni od otrzymania właściwego wezwania do zapłaty, wnosi się na rachunek bankowy:
 

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719 (MILLENNIUM BANK)
Dane odbiorcy:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tytuł wpłaty: nostryfikacja dyplomu, imię i nazwisko wnioskodawcy


Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w Sekcji Jakości Kształcenia sprawa jest przekazywana do danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w strukturze której funkcjonuje instytut/katedra właściwy/właściwa za względu na dyscyplinę, której wniosek dotyczy. Tam prowadzone jest całe postępowanie. O przebieg postępowania należy pytać w sekretariacie dziekana danej jednostki.

 

2. POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

O drugim postępowaniu czytaj tutaj…

Stan na dzień: 6 marca 2024 r.
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka