Polski Ład

 

Komunikat Kwestora Nr 1/2022

Informacja w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2022 roku zmian podatkowych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń, w ramach programu „Polski Ład” - podstawowe założenia

Podwyższenie „kwoty wolnej od podatku.”


Zmianie ulega miesięczna ulga podatkowa, z 43,76 zł do 425 zł.
30 000,00 zł (roczna kwota wolna od podatku) x 17% = 5 100,00 zł
5 100,00 zł/12 = 425,00 zł

Stosowanie miesięcznej ulgi podatkowej (425 zł), będzie możliwe również po przekroczeniu II progu podatkowego, tj. kwoty dochodu 120 000,00 zł.

Podwyższenie progu podatkowego.


Nowa skala podatkowa od 2022 roku wprowadza podwyższenie I progu podatkowego do kwoty dochodu 120 000,00 zł (dotychczas 85 528,00 zł), po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka podatku 32%.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy (dotychczas pomniejszana zaliczka o 7,75%).


Skutkuje to tym, że składka zdrowotna będzie w całości (9%) pobierana z wynagrodzenia podatnika.

Możliwość rezygnacji ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (KUP).


Jeżeli pracownik zatrudniony jest w kilku zakładach pracy, to każdy pracodawca nalicza pracownikowi KUP. Powoduje to przekroczenie kwoty KUP, które mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym, co prowadzi do konieczności dopłaty podatku. Od 1 stycznia 2022 pracownik może złożyć oświadczenie o nienaliczaniu KUP.

Możliwość zaprzestania poboru zaliczki na podatek dla podatników otrzymujących przychody, o których mowa w art. 35 pkt 1, 5, 6 i 8, art. 41 ust.1 ustawy PIT tj.: z tytułu umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.

 

  • Aby skorzystać z tego uprawnienia podatnik musi złożyć wniosek, spełniając jednocześnie warunki:
  • roczne dochody nie mogą przekroczyć ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym progu podatkowym (czyli kwoty 30 000 zł),
  • nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia, o który mowa w art.32 ust.3, lub są opłacane na podstawie art.44 ust.3.

     

 

Możliwość odliczenia od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych.


Odliczeniu w zeznaniu rocznym podlegać będą zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł. Wysokość wydatków, w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę będzie można odliczyć na podstawie oświadczenia organizacji związkowej.

Ulgi wynikające ze zmiany ustawy:

Ulga dla „klasy średniej”


Z tej ulgi mogą skorzystać pracownicy, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Ulga będzie naliczana miesięcznie zgodnie z algorytmem, gdzie A oznacza kwotę przychodu osiągniętego w ciągu miesiąca ze stosunku pracy:

  • dla osób osiągających przychody od 5 701 zł do 8 549 zł:
    (A x 6,68% – 380,50) / 0,17;
  • dla osób osiągających przychody od 8 549,01 do 11 141 zł:
    (A x (-7,35%) + 819,08) / 0,17.


Wskazane algorytmy będą stosowane do każdej wypłaty wynagrodzenia w skali miesiąca, co może powodować korektę podatku, a nawet utratę prawa do ulgi.

Jeżeli podatnik w roku podatkowym nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, która była stosowana przez pracodawcę, skutkiem czego w zeznaniu rocznym będzie musiał dokonać dopłaty podatku do Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy kwota 133 692 zł nie zostanie za dany rok przekroczona, pracownik odzyska nadpłacony podatek w zeznaniu podatkowym rocznym.

Aby zrezygnować z ulgi dla klasy średniej należy pracodawcy złożyć pisemny wniosek, wg załączonego wzoru do niniejszej informacji.

Ulga dla seniorów


Z ulgi tej mogą skorzystać kobiety, po ukończeniu 60 roku życia oraz mężczyźni po 65 roku życia, zatrudnieni na umowę o pracę, jak i pracujący na umowę zlecenia, którzy pomimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnowali z jej pobierania i dalej są aktywni zawodowo. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 85 528 zł przychodu. Aby ulga mogła być zastosowana przy obliczaniu wynagrodzenia musi zostać złożone stosowne oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi. W przeciwnym razie może zostać ona rozliczona przez pracownika, zleceniobiorcę w zeznaniu podatkowym rocznym.

Ulga dla rodzin 4+


Jest to ulga adresowana do rodziców, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Będzie ona zastosowana przez pracodawcę pod warunkiem złożenia wniosku o zastosowanie ulgi dla każdego rodzica i opiekuna prawnego. W przeciwnym razie może ona być rozliczona przez pracownika, zleceniobiorcę w zeznaniu podatkowym rocznym. Zwolnienie to będzie obejmowało kwotę przychodu do 85 528 zł rocznie osiągniętego z tytułu umowy o pracę oraz umów zlecenia.

Ulga na powrót


Ulga ma zastosowanie na podstawie pisemnego wniosku złożonego pracodawcy dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską oraz minimum trzy lata miały miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub mieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres ww. trzech lat i posiadają certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia. Przez cztery lata od powrotu do Polski osoby te będą płacić niższy podatek dochodowy o ile uzyskają przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, z praw autorskich i pokrewnych. Ulga na powrót może być stosowana również do kwoty przychodu nieprzekraczającego 85 528 zł.

Załączniki:

 

 

Kwestor UJK
Małgorzata Tomasik

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka