Uczelnia w liczbach

Uniwersytet prowadzi kształcenie w 6 wydziałach i w filii, na 58 kierunkach studiów z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Wydziały i filie

1. Collegium Medicum
 • Instytut Nauk Medycznych
 • Instytut Nauk o Zdrowiu
2. Wydział Humanistyczny
 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
 • Instytut Historii
 • Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
3. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Instytut Biologii
 • Instytut Chemii
 • Instytut Fizyki
 • Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
 • Katedra Matematyki
4. Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Instytut Pedagogiki
 • Katedra Psychologii
5. Wydział Prawa i Nauk Społecznych
 • Instytut Nauk Prawnych
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
 • Katedra Ekonomii i Finansów
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Instytut Zarządzania
6. Wydział Sztuki
 • Instytut Sztuk Wizualnych
 • Instytut Muzyki
7. Filia w Sandomierzu
 • Filologia angielska
 • Kosmetologia
 • Mechatronika
 • Pedagogika 
 • Administracja 

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe

Jednostki ogólnouczelniane
 • Biblioteka Uniwersytecka
 • Archiwum Uniwersyteckie
 • Wydawnictwo Uniwersyteckie
 • Akademickie Biuro Karier
 • Centrum Nauki i Kultury
 • Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 • Uniwersytet Otwarty
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Centrum Symulacji Medycznych
 • Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji
 • Ośrodek Badań nad Chorobami Trzustki
 • Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych
Jednostki międzywydziałowe
 • Uniwersyteckie Centrum Sportu
 • Studium Języków Obcych
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Pracownicy

Stan zatrudnienia pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dzień 8 grudnia 2023 r. wynosi:

 • 1465 osób, w tym 929 nauczycieli akademickich oraz
 • 536 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Nauczyciele akademiccy Liczba  
Profesor 80
Profesor uczelni 206
Adiunkt  402
Asystent 155
Pozostali  83
Suma 929

Studia, studenci i doktoranci

 • Liczba studentów ogółem: 9 250 (stan na .08.12.2023)
  - studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie: 6743
  - studia niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie: 2737
  - studenci cudzoziemcy: 365
 • Liczba studentów I roku:
  - stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie: 1673
  - niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie: 648
  - stacjonarne II stopnia: 599
  - niestacjonarne II stopnia: 228
 • Liczba doktorantów ogółem: 185
  - studia stacjonarne III stopnia: 126
  - studia niestacjonarne III stopnia: 59
  - doktoranci cudzoziemcy: 9
 • Liczba uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
  - habilitacyjnych: 4
  - doktorskich: 13
 • Liczba kierunków: 58
 • Liczba programów studiów: 105
 • Szkoła doktorska ogółem: 50
  - cudzoziemcy: 12
 • Liczba studentów na studiach podyplomowych: 114
 • Studenci działają w 86 kołach naukowych

Domy studenckie:

 • 5 domów studenta w Kielcach
 • Wymiana studentów Erasmus+:
 • Łącznie liczba osób korzystających z programu Erasmus w latach 2006-2014 wyniosła 502 w tym: 270 studentów na studia 49 studentów na praktykę 183 wykładowców

Uniwersytet w Unii

Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK, fot. Paweł Małecki
Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK, fot. Paweł Małecki

Najważniejsze projekty realizowane przez UJK w latach 2004-2019

Dzięki wsparciu funduszy unijnych powstał Kampus Uniwersytecki przy ulicy Świętokrzyskiej.  W I etapie powstał budynek G Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego (wartość projektu 43 miliony zł). II etap to budowa Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Języków Obcych i infrastruktury teleinformatycznej o łącznej wartości 160 milionów zł.

Biblioteka UJK wewnątrz, fot. Paweł Małecki
Biblioteka UJK wewnątrz, fot. Paweł Małecki

W ramach projektu realizowanego z Politechniką Świętokrzyską (wartość 44 miliony zł) zostały zmodernizowane laboratoria na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym. 

Przy budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego powstało Centrum Edukacji Artystycznej (wartość 10 milionów zł). 

W kolejnych latach na terenie Kampusu powstaje Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, gdzie swoją siedzibę ma między innymi Akademickie Biuro Karier (wartość 22,3 milionów zł).

W kompleksie przy alei IX Wieków Kielc trwa rozbudowa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Najważniejsze realizowane tam projekty to MEDIC, MEDREH, MEDPAT oraz centra symulacji medycznej dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Wartość wszystkich projektów to 130 milionów zł. Część z nich jest nadal realizowanych.

Dzięki unijnemu wsparciu w 2015 roku powstało na terenie Kampusu Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK o  wartości 11 milionów zł. Do tej pory uczelnia nie posiadała własnej bazy sportowej.

Dzięki unijnym środkom miały miejsce termomodernizacje budynków Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz Rektoratu UJK – (razem to koszt 7,5 miliona zł)

Laboratorium Instytut Fizyki UJK, fot. Paweł Małecki
Laboratorium Instytut Fizyki UJK, fot. Paweł Małecki

Nauka i badania

Uczelnia realizuje wiele projektów naukowo – badawczych. Dzięki unijnym funduszom zrealizowano projekty podnoszące jakość i ofertę  kształcenia. Powstały nowe kierunki, między innymi biotechnologia czy wzornictwo. Pojawiły się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli i projekty skierowane do uczniów. Jednym z większych projektów o ogólnopolskiej skali była Diagnoza polskich sześciolatków (2007 rok), której wyniki  stanowiły bazę dla reformy szkolnictwa polskiego. Duże wsparcie otrzymują też absolwenci uczelni, którzy dzięki unijnym funduszom odbywają staże i praktyki pozwalające im odnaleźć się na rynku pracy.

Badania naukowe i ich komercjalizacja na potrzeby lokalnych firm i instytucji to kluczowe zadanie realizowane na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Nasi naukowcy zdobywają liczne granty, realizują projekty oraz programy badawcze w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest obecny zarówno przy badaniach historii sanktuarium i zabytków Świętego Krzyża, jak i badaniach nad zderzeniami protonów, hadronów i jąder w laboratoriach CERN pod Genewą. Mamy stację badawczą przy Jaskini Raj i tworzymy Ogród Botaniczny pod kielecką Karczówką.

Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Wydział Humanistyczny:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Filologia niemiecka
 • Filologia rosyjska 
 • Filologia polska
 • Historia
 • Logopedia ogólna 
 • Lingwistyka stosowana

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Matematyka 
 • Ochrona środowiska
 • Turystyka i rekreacja

Collegium Medicum

 • Dietetyka
 • Fizjoterpia
 • Kierunek lekarski (także w języku angielskim) 
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Zdrowie publiczne

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Pedagogika 
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Praca socjalna 
 • Psychologia

Wydział Sztuki

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
 • Sztuki plastyczne 
 • Wzornictwo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

 • Administracja 
 • Bezpieczeństwo narodowe 
 • Ekonomia 
 • Finanse i rachunkowość
 • Kryminologia stosowana 
 • Logistyka
 • Politologia 
 • Prawo
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia skandynawskie (w języku angielskim)
 • Zarządzanie

Filia w Sandomierzu

 • Filologia angielska
 • Kosmetologia
 • Mechatronika
 • Pedagogika 
 • Administracja 

Aktualizacja: (01.06.2023 r.)

 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka