Komunikat nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 października 2020 roku w sprawie możliwości świadczenia pracy w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komunikat nr 15/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 14 października 2020 roku

 

w sprawie możliwości świadczenia pracy w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie stanu epidemii informuję, że:

  1. zgodnie z § 22 ust. 5 Regulaminu Pracy UJK, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 83/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2020 roku, na pisemny wniosek pracownika, za zgodą bezpośredniego przełożonego lub z własnej inicjatywy w porozumieniu z pracownikiem, pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty, w szczególności może on rozpoczynać i kończyć pracę w innych godzinach pracy, niż wynikające z umowy o pracę lub z innych wewnątrzuczelnianych aktów prawnych bądź dokumentów;
  2. na zasadach określonych w pkt 1 możliwe jest ustalenie w danej jednostce dwóch zespołów pracowników, świadczących pracę według takich rozkładów czasu pracy, które uniemożliwią bezpośredni kontakt w miejscu pracy pomiędzy pracownikami różnych zespołów;
  3. zespoły, o których mowa w pkt 2, powinny mieć charakter stały;
  4. istnieje możliwość świadczenia pracy przez pracowników, o których mowa w pkt 2, przez część dnia pracy w formie stacjonarnej oraz przez część dnia pracy w formie zdalnej (np. 5 godz. w formie stacjonarnej oraz 3 godziny w formie zdalnej);
  5. indywidualne rozkłady czasu pracy powinny być ustalane przy zachowaniu przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących minimalnych okresów odpoczynku (dobowych
    i tygodniowych).  

 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka