Komunikat Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie dodatkowych środków bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Komunikat nr 9/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie dodatkowych środków bezpieczeństwa mających na celu
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni, koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz obowiązkiem przestrzegania wymogów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów  z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 566 z późn. zm.), informuję że:

  1. zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia zapewnia się rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,   
  2. zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 lit. b ww. rozporządzenia odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy musi wynosić co najmniej 1,5 m, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa,
  3. Uniwersytet na bieżąco zamawia i rozdziela wśród osób zatrudnionych środki ochrony osobistej, w tym: maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji,
  4. zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, o której mowa w rozporządzeniu, informuje pracodawcę o jej odbywaniu; informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon,
  5. zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia w celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, o której mowa w rozporządzeniu, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w rozporządzeniu, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny; oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  6. zgodnie z § 3 ust. 6 ww. rozporządzenia pracodawca może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.

 

     Rektor

                                                                         Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                       prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka