Komunikat Rektora z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie tymczasowych zasad dokumentowania i rozliczania zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilnoprawych

Komunikat nr 7/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie tymczasowych zasad dokumentowania i rozliczania zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilnoprawych

 

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni oraz realizacją zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, informuję że:

 1. zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia nr 68/2020 Rektora UJK z dnia 19 marca 2020 r. udokumentowanie zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zwane dalej prowadzącymi zajęcia) może nastąpić poprzez:
 1. filmy z nagraniem przeprowadzonych zajęć,
 2. screencasty nagrane w Power Point lub innym narzędziu,
 3. wskazanie na godziny dostępności dla studentów/słuchaczy na czacie lub w innej formie komunikacji,
 4. harmonogram realizacji zajęć zdalnych ze wskazanymi narzędziami,
 5. inne formy w zależności od zastosowanych rozwiązań,

 

 1. po wykonaniu zajęć dydaktycznych w formie zdalnej prowadzący zajęcia jest zobowiązany do złożenia:
 1. oświadczenia o ich zrealizowaniu zgodnie z kartą przedmiotu,
 2. rachunku na kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby godzin zrealizowanych w formie zdalnej
  i stawki za zrealizowaną  godzinę zajęć (wynikającej z umowy),

 

 1. oświadczenie i rachunek, o których mowa w pkt 2, należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej jednostki, w której realizowane są zajęcia dydaktyczne; po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni, prowadzący zajęcia będzie zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentów, w formie tradycyjnej (papierowej), a także do przedłożenia  wskazanych w pkt.1 materiałów dokumentujących przeprowadzenie zajęć,

 

 1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej przez prowadzących zajęcia.

 

     Rektor

                                                                         Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                                                       prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka