Komunikat nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku

Komunikat nr 13/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 września 2020 roku

 

w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 1. W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w okresie stanu epidemii przypominam, że zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych i osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określa zarządzenie nr 112/2020 Rektora z dnia 21 maja 2020 r.
 2. Zgodnie z przepisami przedmiotowego zarządzenia osoba zatrudniona w UJK, która podczas przebywania na terenie Uniwersytetu, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna:
 1. niezwłocznie przekazać do Biura Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc
  pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl
  oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego,
 2. niezwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 3. niezwłocznie zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego:
 1. transportem własnym,
 2. transportem sanitarnym po zatelefonowaniu pod nr 999 albo nr 112 i poinformowaniu o ww. objawach (w tym przypadku osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób).

 1. Procedurę określoną w pkt 2 stosuje się odpowiednio do osób kształcących się w UJK, z zastrzeżeniem że informację o wystąpieniu objawów ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg układu oddechowego (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem) należy przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl.
 2. Osoby zatrudnione w UJK oraz osoby kształcące się w UJK są zobowiązane do powiadamiania właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także władz uczelni o stwierdzeniu u nich zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), a władze uczelni dodatkowo o nałożonej na nich kwarantannie. Informację skierowaną do władz Uczelni należy przekazać w sposób określony w pkt 2 i 3.

 

Jednocześnie zaleca się, aby osoby zatrudnione oraz osoby kształcące się, które wykazują objawy nieżytu górnych dróg oddechowych podczas przebywania poza terenem Uniwersytetu, skorzystały z porady lekarza POZ przed przystąpieniem do pracy lub przyjściem na zajęcia.

 

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka