Monografia „Literatura i plakat”

NAZWA PROJEKTU: Monografia „Literatura i plakat” przygotowana w ramach programu „Doskonała Nauka” – zadanie finansowane w ramach umowy nr DNM/SP/462659/2020 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

TERMIN REALIZACJI: 14 maja 2020 r.  – 31 października 2021 r.   

WYKONAWCA PROJEKTU: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

KIEROWNIK PROJEKTU: dr hab. prof. UJK Alina  Biała

WARTOŚĆ ZADANIA: 69 253,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA PRZEZ MEiN – 62 328,00,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Literatura i plakat. Korespondencja sztuk

Literatura i plakat stanowi piątą część cyklu Korespondencja sztuk, którego celem jest zaprezentowanie i analiza powiązań między literaturą a innymi dziedzinami twórczości artystycznej. Dotychczas w serii ukazały się: Literatura i malarstwo, Literatura i architektura, Literatura i muzyka oraz Literatura i taniec.

 

W monografii Literatura i plakat przedmiotem badań są relacje literatury i plakatu ujęte z perspektywy:

ich narodzin, istoty, wyróżników,

podobieństw i odmienności w zakresie materii twórczej,

klasyfikacji i odmian plakatu,

miejsca obydwu dziedzin twórczości w genealogii sztuk,

funkcji oraz przekształcania języka w przestrzeni plakatu,

analizy i interpretacji („czytania”) posteru,

konstruowania werbalnych i ikonicznych figur stylistycznych,

typów uobecniania dzieł literackich w posterze,

oddziaływania plakatu na literaturę,

przekładu intersemiotycznego,

wpływu posteru na książkę (jako nośnik słowa pisanego), a także na sztukę i kulturę.

Wymienionym zagadnieniom podporządkowana jest selekcja materiału werbalnego i ikonicznego, stanowiącego przedmiot badań, analiz i inter­pretacji. Materiał ten zaczerpnięto z wielu baz kulturowych (polskiej i powszechnej) oraz wielu okresów chronologicznych (od starożytności po współczesność).

Budowanie wiedzy o pograniczu literatury i plakatu odbywa się w nawiązaniu do świata cywilizacji i kultury. Stąd obecność na kartach monografii także pozaliterackich i pozaplakatowych tekstów kultury (np. reprodukcji dzieł malarskich, fotografii, rzeźb, kadrów filmowych, reklam, druków akcydentalnych). Ich włączenie w obręb pracy ukazuje artystyczną złożoność opisywanego zjawiska, jego zakorze­nienie w rozmaitych sferach estetycznej i pozaestetycznej działalności człowieka. Pozwala zaprezentować proces korespondencji sztuk z szerszej perspektywy, jako cząstkę przekształceń dokonu­jących się w tyglu sztuki i kultury.

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach finansowania programów Ministra

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka