Nauka dla Społeczeństwa II

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM: „Nauka dla Społeczeństwa II”

Nazwa zadania: „Style życia młodzieży i ich zdrowotne implikacje”

Dofinansowanie:   1 029 600,00

Całkowita wartość projektu:   1 029 600,00

Data podpisania umowy: 03.11.2023

 

Opis zadania:

Fundamentem projektu, pt. „Style życia młodzieży i ich zdrowotne implikacje” jest pedagogiczna troska o młodych ludzi, którzy obecnie żyją w warunkach cywilizacyjno-kulturowych, różniących się od poprzednich pokoleń. Ponowoczesna rzeczywistość oferuje wiele możliwości wyboru, budowania samoświadomości, kreowania siebie, co wiąże się z tym, iż tożsamość młodego człowieka podlega licznym bodźcom, co niekiedy może prowadzić do niepożądanych konsekwencji.

Celem projektu jest diagnoza stylów życia młodych osób, uczniów szkół średnich z województwa świętokrzyskiego, a zarazem oszacowanie konsekwencji preferowanych i realizowanych stylów życia dla kondycji zdrowotnej młodzieży. Podjęte działania będą zmierzały do określenia tego, jakie style życia charakteryzują współczesną młodzież, a także zidentyfikowania kontekstów im towarzyszących. Szerokie ujęcie analizowanej problematyki pozwoliło wyodrębnić również kilka szczegółowych celów badań, takich jak:

  • poznanie uznawanych wartości i wzorców ukierunkowujących style życia oraz narracji tożsamościowych badanej młodzieży,
  • zbadanie zakresu zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych (ryzykownych) badanych, czynników determinujących, sposobu spędzania czasu wolnego, preferencji żywieniowych nastolatków oraz popełnianych błędów w tym zakresie,
  • określenie poziomu i źródeł stresu odczuwanego przez badanych oraz wykorzystywanych przez nich stylów radzenia sobie ze stresem,
  • zbadanie jaka jest świadomość zdrowotna badanej młodzieży w aspekcie jej zachowań prozdrowotnych oraz na ile kontekst społeczno-edukacyjny (rodzina, szkoła, środowisko lokalne) determinuje style życia badanych w zakresie zachowań prozdrowotnych,
  • określenie związku między świadomością zdrowotną młodych osób a preferowanymi przez nich zachowaniami w obszarze zdrowia,
  • rozpoznanie jak płeć i typ środowiska (miasto, wieś), typ szkoły, różnicują badane style życia młodzieży w aspekcie zdrowia.

Poprzez podjętą procedurę badawczą, która obejmuje badania ilościowo-jakościowe możliwa będzie pogłębiona diagnoza stylów życia młodzieży w kontekście zachowań prozdrowotnych, a także ich uwarunkowań. W projekcie założono kilka głównych kierunków usystematyzowanych działań według pragmatycznego porządku dociekań naukowych. Wypracowane rozwiązania swoim zasięgiem obejmować będą szeroko pojęte społeczeństwo, co wpływa na konieczność równoległego korzystania z eksploracji naukowej oraz empirycznej. Nieodłącznym elementem podejmowanych czynności będzie stały kontakt z realiami życia szkolnego i wychowawczego, a także konsultacje ze środowiskami, związanymi z wychowaniem i edukacją.

Realizowane badania będą poprzedzone kwerendą biblioteczną, jak i dokładną analizą źródeł zastanych, które prezentują aktualne dane związane z podejmowaną problematyką. W ramach działań o charakterze informacyjnym, jak i motywowanych koniecznością dokonania wstępnej diagnozy znajomości poruszanych zagadnień, przewiduje się zorganizowanie warsztatów adresowanych do środowiska pedagogicznego. Kluczowym stadium projektu będzie realizacja wieloaspektowych badań o charakterze jakościowym i ilościowym. Uzyskane informacje zostaną poddane wnikliwej analizie (w tym również statystycznej) przy wykorzystaniu dostosowanych narzędzi. Każdy etap postępowania zakłada możliwość konsultacji z teoretykami, jak i praktykami w ramach niezbędnych cząstkowych ewaluacji. W projekcie założono również wydanie publikacji naukowych ukazujących uzyskane wyniki badań na drodze procesu badawczego. Ponadto istotnym etapem działań będzie zorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej, adresowanej zarówno do specjalistów i badaczy zajmujących się niniejszą tematyką, ale również kadry pedagogicznej, rodziców, młodzieży szkolnej, studentów, doktorantów, pracowników instytucji pomocowych i innym podmiotów.

Planowane badania posiadają charakter interdyscyplinarny, co umożliwia dogłębną eksplorację poruszanych zagadnień. Projekt obejmuje konstruowanie wspierających działań o charakterze edukacyjnym, jak też pedagogiczno-psychologicznym. Poprzez całościowe spojrzenie na badane obszary możliwe będzie dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, a także budowanie społecznej świadomości w zakresie potrzeb i problemów współczesnej młodzieży oraz możliwości tworzenia adekwatnych sposobów i form profesjonalnego wsparcia młodych. Przyczyni się to do wypracowania sprzyjających innowacyjnych rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane w pracy z młodzieżą w przyszłości.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka