Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROJEKT „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI DLA NAUKI I ZDROWIA”

 

 

Dofinansowanie:11 999 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 11 999 000,00 zł

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu jest intensywny rozwój naukowy i badawczy Collegium Medicum w terminie 01.01.2019-31.12.2023 roku w odniesieniu do najwyższej kategorii parametrycznej.

Zadania projektowe realizowane będą w odniesieniu do doskonałości naukowej i badawczej skupionej wokół pięciu obszarów badawczych w dziedzinie nauk o zdrowiu:

OBSZAR 1 - Profilaktyka chorób cywilizacyjnych;

OBSZAR 2 - Otyłość i zespół metaboliczny;

OBSZAR 3 - Styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych,  profilaktyka  uzależnień;

OBSZAR 4   - Badanie układu   ruchu   z   wykorzystaniem  nowoczesnych technik diagnostycznych;

OBSZAR 5 - Poszukiwania metod prewencji i leczenia wybranych chorób zakaźnych.

Osiągnięcie założonego celu zaplanowane jest poprzez poszczególne działania/zadania:

Zadanie 1. Podniesienie jakości badań podstawowych i rozwój naukowy kadry.

W  strategii  rozwoju  badań  naukowych,  prac  rozwojowych   Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach założono:

 1. Zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych o 5% rocznie w okresie realizacji projektu;
 2. Zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych z udziałem młodej kadry zakładając wzrost o 5% rocznie w okresie realizacji projektu;
 3. Zwiększenie liczby monografii autorstwa pracowników prowadzących badania naukowe  w dyscyplinie nauki o zdrowiu, zakładając wydanie 4 monografii w okresie realizacji projektu;
 4. Wdrożenie programu motywacyjnego kadry naukowo - badawczej celem wprowadzenia nowoczesnych metod nauczania i aktualnych wyników badań do dydaktyki.

Zadanie 2. Rozwój działalności badawczej

 1. Wdrożenie programu szkoleniowego ,,ABC grantowania" polegającego na organizacji warsztatów dla kadry naukowej z zakresu tworzenia projektów badawczych;
 2. Utworzenie jednostki wsparcia zarządzania projektami;
 3. Zatrudnienie nowej kadry naukowej niezbędnej do realizacji projektów i poszerzenia oferty badawczej w dziedzinie nauk o zdrowiu;
 4. Zakup aparatury, urządzeń i licencji do działalności badawczej niezbędnych do prowadzenia badan w pięciu obszarach badawczych wymienionych w strategii;
 5. Zakupie materiałów, usług i odczynników do działalności badawczej.

 

Zadanie 3. Współpraca międzynarodowa

 1. Zatrudnienie 4 profesorów wizytujących z najlepszych ośrodków krajowych oraz zagranicznych;
 2. Zorganizowanie 16 wizyt studyjnych w czasie realizacji projektu, które posłużą nawiązaniu kontaktów międzynarodowych i zainicjowaniu projektów badawczych;
 3. Zorganizowanie 8 staży naukowych krajowych i zagranicznych w każdym roku realizacji projektu;
 4. Szkolenia, kursy - podnoszenie kompetencji kadry dla 20 osób w całym cyklu realizacji projektu.

Zadanie 4. Uczelnia dla regionu

 1. Program grantów własnych - finansowanie  8 projektów wyłonionych w drodze wewnętrznego konkursu;
 2. Działania upowszechniające/ Otwarte laboratoria Promocja - wydarzenia / Programy profilaktyczne - zdrowe społeczeństwo / Uniwersytecki kreatywny mix.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka