Wspólnie Stwórzmy Przyszłość - interdyscyplinarnie dla regionu

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Program „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
 
Nazwa zadania: „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość - interdyscyplinarnie dla regionu”
 
Dofinansowanie:  12 353 248,00 zł
 
Całkowita wartość projektu:  13 041 616,00 zł
 
Data podpisania umowy: 29.12.2023 r.
 
Opis zadania:
 

W celu realizacji założeń planu przygotowano strategię rozwoju poszczególnych dyscyplin, która definiuje obszary badawcze o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki i innowacyjności, wykorzystujące w istotnym stopniu potencjał interdyscyplinarny wydziału i specyfikę regionu świętokrzyskiego.

Osiągnięcie założonego celu będzie możliwe poprzez realizację zadań szczegółowych zdefiniowanych w planie, które są jednocześnie filarami rozwoju grupy dyscyplin, będących przedmiotem niniejszego wniosku (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, matematyka):

Zadanie 1. Podniesienie jakości badań naukowych w obszarach zdefiniowanych w planie.

Celem zadania jest wspieranie wyróżniających się badaczy i zespołów badawczych, prowadzących badania naukowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki i innowacyjności z uwzględnieniem potencjału interdyscyplinarnego Wydziału i specyfiki regionu, aktywnie aplikujących o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz dążenie do zwiększenia ich rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej.

Zadanie 2. Podniesienie kwalifikacji oraz zatrudnienie nowej kadry naukowej oraz pracowników naukowo-technicznych.

Celem zadania jest budowanie doskonałości naukowej i dydaktycznej poprzez podniesienie kwalifikacji kadry badawczo-dydaktycznej, badawczej i naukowo-technicznej oraz zatrudnienie nowej kadry niezbędnej do realizacji projektów badawczych i prac komercyjnych, a także budowania silnych i wszechstronnych zespołów badawczych.

Zadanie 3. Umiędzynarodowienie prowadzonych badań, wspieranie mobilności kadry naukowej oraz promocja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału.

Celem zadania jest wspieranie współpracy oraz mobilności w obszarze nauki poprzez zwiększenie udziału doświadczonych pracowników naukowych z wyróżniających się ośrodków naukowych w Polsce i za granicą w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale oraz udziału pracowników Wydziału w warsztatach, spotkaniach roboczych, konferencjach, wizytach studyjnych i stażach krajowych i zagranicznych, a także promocję osiągnięć naukowych oraz infrastruktury badawczej Wydziału w kraju i środowisku międzynarodowym.

Zadanie 4. Zwiększenie poziomu wykorzystania możliwości badawczych oraz szkoleniowych posiadanej infrastruktury badawczej.

Celem zadania jest doskonalenie, wspieranie i unowocześnianie potencjału B+R Wydziału, powiązanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Wydziale z transferem wiedzy do przemysłu, jak również rozwój współpracy z interesariuszami zewnętrznymi poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania możliwości badawczych i szkoleniowych posiadanej infrastruktury badawczej.

Zadanie 5. Zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji.

Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakość studiów dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy i wykorzystujących osiągnięcia proponowanej w projekcie działalności naukowej oraz wsparcie studentów na początkowym etapie kariery zawodowej poprzez ofertę dodatkowych szkoleń, kursów, wykładów, wizyt studyjnych i stażów w przedsiębiorstwach, zwiększających ich wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a także modernizacja infrastruktury dydaktycznej, której rezultatem będzie zapewnienie studentom możliwości nowoczesnego kształcenia z wykorzystaniem obecnych osiągnięć technologicznych.

Działania zaplanowane w ramach tych zadań w poszczególnych obszarach realizują strategię Polityki Naukowej Państwa, w szczególności poprzez podnoszenie jakości badań naukowych i zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji, wspieranie mobilności środowiska naukowego i wzmocnienie jej międzynarodowego oddziaływania, a także zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem.

Zaplanowane działania realizują również Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. poprzez wzmocniene potencjału naukowo-badawczego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK, zacieśnianie współpracy między przedsiębiorstwami a Uczelnią w obszarze kreowania i wdrażania innowacji, oraz podniesienie jakości kształcenia i zwiększenia atrakcyjności studiów na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.

plakat programu Wspólnie Stwórzmy Przyszłość - interdyscyplinarnie dla regionu

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka