Opłata za wydanie dokumentów i duplikatów

 

Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów

1. Opłaty za wydanie dokumentów wynoszą:

1

 elektroniczna legitymacja studencka

17 zł

2

 indeks studenta

4 zł

3

 dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami

60 zł

4

 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

30 zł

5

 dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

40 zł

6

wypis z indeksu

30 zł

7

świadectwo ukończenia kursu

30 zł

8

certyfikat biegłości językowej

20 zł

 

2. Opłaty za wydanie dokumentów dla doktorantów wynoszą:

1

elektroniczna legitymacja doktoranta

17 zł

2

indeks doktoranta

4 zł

3

dyplom z opisem w języku polskim

120 zł

4

za wydanie odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język angielski

80 zł

 

3. Opłaty za wydanie dyplomu doktora habilitacyjnego:

1

dyplom z opisem w języku polskim

120 zł

2

za wydanie odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język angielski

80 zł

 

4.  Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

5. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka