Niepełnoletni

Niepełnoletni (informacje dla cudzoziemców)

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest  zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z podpisami notarialnie poświadczonymi lub z podpisem poświadczonym przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną lub poświadczonym podpisem przez osobę upoważnioną do poświadczania podpisu na terenie kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu na język polski.

Osoby niepełnoletnie nie mogą podjąć studiów na kierunkach: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka