Zasady studiowania

 

Zasady studiowania (informacje dla cudzoziemców)

Wszyscy cudzoziemcy nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy kandydują na studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach, bez względu na posiadane uprawnienia.

Kandydaci cudzoziemcy zostają umieszczeni na wspólnych listach rankingowych, innych niż obywatele polscy.

Cudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia.

Wysokość opłaty jest różna w zależności od kierunku studiów.

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. Cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1a Cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa  w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.) oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 2. Posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia.
 3. Cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
 4. Cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis).
 5. Cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten przepis).
 6. Cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 8. Cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Polski.

Cudzoziemcy wymienieni w pkt. 1-8 nie są zwolnieni z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów.

Cudzoziemcom wymienionym w pkt 2-8 przysługuje prawo do stypendium socjalnego.

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka