Tłumaczenie zagranicznego dokumentu o wykształceniu

Tłumaczenie zagranicznego dokumentu o wykształceniu (informacje dla cudzoziemców)

Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego świadectwa maturalnego / dyplomu ukończenia studiów wyższych na język polski powinno być sporządzone przez:

  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), lub
  • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom, lub
  • akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom, lub
  • podmiot, uprawiony do dokonywania tłumaczeń w państwie pochodzenia kandydata.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka