Egzaminy

Egzaminy (informacje dla cudzoziemców)

Studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie

W wypadku, gdy do przyjęcia na dany kierunek studiów wyższych wymagane są szczególne predyspozycje, cudzoziemiec, winien wykazać, iż takie predyspozycje posiada. Sprawdzenia predyspozycji odbywa się przed właściwą komisją egzaminacyjną.

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego egzaminy wstępne odbywają się na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Wychowanie fizyczne.

Kandydaci pochodzący z zagranicy chcący studiować w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  muszą potwierdzić znajomość języka polskiego, gdyż studia prowadzone są w języku polskim. Potwierdzenie można uzyskać poprzez:

  • ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
  • posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  • uzyskanie potwierdzenia przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku (na podstawie egzaminu albo uznania świadectwa/dyplomu w języku polskim).

Obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej nie dotyczy osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce.

Studia drugiego stopnia

W przypadku gdy kandydat na studia drugiego stopnia, posiada kwalifikacje  spoza obszaru wiedzy wybranego przez siebie kierunku studiów, wówczas musi przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającej kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia dla wybranego kierunku.

Kandydaci pochodzący z zagranicy chcący studiować w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  muszą potwierdzić znajomość języka polskiego, gdyż studia prowadzone są w języku polskim. Potwierdzenie można uzyskać poprzez:

  • ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
  • posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  • uzyskanie potwierdzenia przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku (na podstawie egzaminu albo uznania świadectwa/dyplomu w języku polskim).

Obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej nie dotyczy osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka