Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Konferencji Studenckich Kół Naukowych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

„Człowiek i jego środowisko”

 

Uczestnikami Konkursu Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”, zwanego dalej Konkursem,

są studenci, biorący aktywny udział w Konferencji Studenckich Kół Naukowych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

 

Rozdział I.

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach–Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej

 

Rozdział II.

Cele konkursu:

1.Wyłonienie najlepszych referatów wygłoszonych w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych

UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

2.Popularyzowanie wśród studentów idei prowadzenia badań naukowych, rozwijania własnych zainteresowań, wspieranie indywidualnej aktywności naukowej.

3.Kształtowanie wśród studentów pozytywnego wizerunku studenta – aktywnego uczestnika projektów naukowych (konferencji naukowych).

4.Odwoływanie się do uniwersyteckich wartości w duchu wzajemnego szacunku.

 

Rozdział III.

Założenia konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów aktywnie uczestniczących (wygłaszających referaty

oraz prezentujących inne formy) podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych

UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

2. Konkurs obejmuje przygotowanie różnych form:

a) referatu naukowego niepublikowanego wcześniej w całości, ani we fragmentach. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz

osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów,

b) formy plastycznej (plakat) – dzieła wykonane w dowolnej technice warsztatowej (malarstwo, grafika, rysunek,

techniki mieszane – kolaż) lub komputerowej (dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za

pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń) będące autorskimi rozwiązaniami nie naruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie mniejszy niż A3,

c) formy multimedialnej (fotografia, film) – obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę odgrywa użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych będące autorskimi rozwiązaniami nie naruszającymi praw osób trzecich.

3. Do konkursu zgłaszane mogą być prace przygotowywane pojedynczo, cykle prac tworzące spójną całość, jak również prace, będące dziełem dwóch osób.

 

Rozdział IV.

Zasady konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie treści zaprezentowanego utworu naukowego w wersji papierowej i elektronicznej na adres: Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej UJK w Kielcach (ONiKS), ul. Śląska

15, pokój nr 08, 25-328 Kielce w wyznaczonym przez organizatorów terminie i zgodnie z wytycznymi, podanymi na stronie internetowej Konferencji oraz Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej UJK w Kielcach.

2. Zaprezentowanie zgłoszonego wcześniej utworu naukowego podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

Rozdział V.

Kryteria oceny:

1.Wartość naukowa referatu i wystąpienia.

2.Oryginalność rozwiązań.

3.Adekwatność tytułu referatu i wystąpienia do treści referatu i wystąpienia.

4.Zgodność interpretacji wyników i wniosków z przedstawionym i wynikami.

5.Poprawność i czytelność układu pracy.

6.Prawidłowe zastosowanie języka i stylu w pracy.

7.Przejrzystość i zasadność zamieszczenia tabel, rycin, zdjęć.

8.Poprawność cytowania literatury naukowej.

9.Forma pracy(czy nadaje się do publikacji w obecnej formie czy ze zmianami).

10.Sposób prezentacji podczas konferencji.

11.Inne kryteria oceny, aprobowane bezwzględną większością głosów członków Komisji Konkursu.

 

Rozdział VI.

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody:

1.W Konkursie przyznaje się: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

Komisja Konkursu może zmienić liczbę nagród lub przyznać wyróżnienie/a.

2.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia niezbędnych oświadczeń, w przypadku stwierdzenia ich braku.

3.Wyboru zwycięskich prac dokonuje Komisja Konkursu Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”, składająca się z członków Rady Naukowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

4.Opiekun naukowy koła nie bierze udziału w ocenie wystąpienia konferencyjnego członków koła, którego jest opiekunem.

5.Podczas oceniania prac Komisja Konkursu przyznaje punkty zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w rozdziale V Regulaminu Konkursu.

6.Punkty przyznawane są za treść referatu przedstawioną pisemnie, jak również za prezentację tematu podczas konferencji.

7.W przypadku prac zbiorowych nagroda przyznawana jest za pracę bez względu na liczbę autorów pracy.

8.Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe.

9.Laureaci Konkursu potwierdzają pisemnie odbiór nagrody własnoręcznym podpisem.

10.Ogłoszenie wyników Konkursu, jak również wręczenie nagród odbywa się w ostatnim dniu Konferencji

Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

11.Brak odbioru nagrody w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu jest traktowany jako dobrowolna rezygnacja z jej odbioru.

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe:

1.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, przedłużenia terminu zgłaszania prac do Konkursu.

2.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac do Konkursu ponosi uczestnik. 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka