Wniosek o rejestrację studenckiego koła naukowego

Wniosek o rejestrację studenckiego koła naukowego

 

Wniosek o rejestrację studenckiego koła naukowego powinien zawierać:

 1. Nazwę koła i jego siedzibę,
 2. Imiona i nazwiska  studentów - członków założycieli (nie mniej niż 5 osób), z podaniem roku i kierunku studiów,
 3. Opinię Dziekana Wydziału i Dyrektora Instytutu, przy którym koło ma działać,
 4. Zgodę opiekuna naukowego koła.

 

Wniosek o rejestrację studenckiego koła naukowego powinien być zaadresowany do J.M. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Należy go złożyć w Ośrodku Nauki  i Kultury Studenckiej przy ul. Śląskiej 15, pok. 08.    Nr tel. 349 78 95

Do wniosku należy dołączyć:

 • Imienną listę członków koła ze wskazaniem roku i kierunku studiów
 • Adres e-mail do opiekuna lub przewodniczącego
 • Skład zarządu koła,
 • Statut koła.

Statut powinien zawierać

 • cele , zadania, zakres działalności koła
 • władze koła, zakres kompetencji, sposób ich powoływania i czas trwania kadencji,
 • warunki i sposób rozwiązywania koła,
 • tryb uchwalania regulaminu i jego zmian,
 • inne postanowienia.
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka