33. Konferencja SKN Człowiek i jego środowisko

Centrum Nauki i Kultury UJK
zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|
33. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

- nauki humanistyczne,

- nauki społeczne,

- nauki teologiczne,

- sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

- nauki ścisłe i przyrodnicze,

- nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

- nauki rolnicze,

- nauki inżynieryjno-techniczne.

Sekcji posterowej – wszystkie dziedziny nauki.

 

Konferencja odbędzie się w terminie 18–19 kwietnia 2024 r. w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7 (budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK).

 

Komitet Honorowy

dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia 

dr Marek Stachurski

Komitet Naukowy

Przewodniczący:          dr hab. Paulina Forma, prof. UJK, dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

Wiceprzewodniczący:  dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK

Sekretarz:                      dr Marcin Szplit

Członek:                        mgr Marcin Walczak

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:           dr Tomasz Łączek, dr Janusz Krywult

Wiceprzewodniczący:   dr Joanna Rogalska, dr Aneta Węgierek-Ciuk

Sekretarze:                     mgr Marzena Sochacka, dr Wojciech Trybus

Członkowie:                   Mateusz Pawlusiński, Paweł Kwiecień

 

 

INFORMACJA O WARUNKACH UCZESTNICTWA

Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń, osobiście lub pocztą elektroniczną w formacie Word

 • 22.03.2024 r.
 • Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach, ul. Śląska 15A, pok. nr 8, 25-369 Kielce lub na adres: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji ma zawierać:

 1. Wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa (studenta-Załącznik 1 i opiekuna-załącznik 2, jeśli opiekun będzie obecny podczas konferencji),
 2. Oświadczenia studenta dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik 3),
 3. Plik z tekstem naukowym (nazwany według schematu: Nazwisko.Imię.NazwaKoła.pdf, np. Kowalski. Jan.SKN Geografów.pdf) lub wydruk referatu (napisanego według wzoru i zgodnie z wymogami redakcyjnymi – Załącznik nr 4) albo plakat w wersji elektronicznej w formacie PDF (jedna strona formatu A1 lub A0),
 4. Opinię opiekuna naukowego tekstu/posteru (Załącznik nr 5/załącznik nr 6),
 5. Dowód wpłaty za udział w konferencji.

 

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_33.html

Językami konferencji są polski i angielski.

Prace niespełniające wymogów zawartych w załącznikach nie będą przyjęte do zaprezentowania podczas konferencji.

Organizator wprowadza limit 5 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego studenckiego koła naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.

 

Koszty uczestnictwa w konferencji każdej z osób, będącej autorem (współautorem) prezentacji oraz wydania publikacji zostały przedstawione w tabeli.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie po 05.04.2024 r. wpłata nie podlega zwrotowi. Opłata za publikację również nie jest zwracana w przypadku odrzucenia tekstu przez Radę Naukową lub recenzenta z powodu nieuzupełnienia braków i nienaniesienia poprawek.

 

Opłata konferencyjna

Opłata za publikację

Opłata za udział w konferencji i publikację

Student UJK w Kielcach

50 zł

50 zł

100

Student z innej uczelni

50 zł

100 zł

150

Opiekunowie

0 zł

 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 22 marca 2024 r. na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Millenium Bank

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

Jako tytuł przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji: 33. KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

 

INFORMACJA O KONKURSIE
W RAMACH KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
„CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO”

 1. Podczas konferencji zostaną wyłonieni autorzy najlepszych prezentacji.

Regulamin konkursu oraz skład Komisji znajduje się na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_33.html

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA PRACY
DO REDAKCJI W CZASOPIŚMIE ELEKTRONICZNYM
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”

www.zeszytysrn.ujk.edu.pl

 1. W przypadku osób publikujących po raz pierwszy warunkiem opublikowania tekstu naukowego jest utworzenie do dnia 22.03.2024 r. własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/, następnie umieszczenie pliku z artykułem zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów publikacji.

Skrócona instrukcja znajduje się w załączniku na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_33.html

 1. Po uzyskaniu recenzji, w wyznaczonym przez  Redakcję terminie konieczne jest uwzględnienie uwag oraz naniesienie wszystkich zmian i poprawek zawartych w recenzji.
 2. Decyzja o publikacji lub odrzuceniu tekstu (w przypadku niedokonania poprawy)  podejmowana jest przez recenzentów oraz Radę Naukowa czasopisma.

 

Kontakt z Sekretarzem Konferencji (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1500):

Centrum Nauki i Kultury UJK

mgr Marzena Sochacka

e-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

telefon: (41) 349-78-95

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka