Komunikat Nr 2/2019 (dotyczy: zmiany dysponentów i obiegu dokumentów finansowych)

Kielce,  13 grudnia 2019 r.

KOMUNIKAT KWESTORA NR 2 /2019 

Dotyczy: zmiany dysponentów i obiegu dokumentów finansowych

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego uprzejmie informuję, że nastąpiła  zmiana  osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi.

Zgodnie z rozdz. III par. 18 ust.3 cytowanego regulaminu Dysponentami części środków budżetu Uczelni w zakresie określonym przez Rektora są Prorektorzy i Kanclerz.

W obecnym  stanie prawnym dysponentami nie są Dziekani Wydziałów.

Obecnie obowiązujące zakresy upoważnień dla poszczególnych Dysponentów obejmują zadania wyszczególnione poniżej.  

 1. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów posiada uprawnienia do wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań z części środków budżetu w zakresie:
  1. zadań na związane z funkcjonowaniem Działu Funduszy Europejskich i Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej,
  2. realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (z wyjątkiem projektów naukowych, artystycznych i badawczo-rozwojowych),
  3. zadań związanych z funkcjonowaniem Wydziałów i Filii dotyczących procesu kształcenia, z wyłączeniem:
   1. rekrutacji studentów i doktorantów,
   2. umów cywilno-prawnych dotyczących procesu kształcenia,
   3. nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (ruchome) oraz kosztów ich eksploatacji.
  4. wydatków związanych z podróżami służbowymi podległych jednostek administracyjnych, pracowników administracyjnych Wydziałów, Filii;
 2. Prorektor ds. Kształcenia posiada uprawnienia do wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań z części środków budżetu w zakresie:
  1. zadań związanych z funkcjonowaniem:
   1. Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich,
   2. Biura ds. Kształcenia,
   3. Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej,
   4. Centrum Nauki i Kultury,
   5. Akademickiego Biura Karier,
   6. Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
   7. Centrum Edukacji Nauczycielskiej,
   8. Studium Języków Obcych,
   9. Uniwersyteckiego Centrum  Sportu,
  2. realizacji zadań związanych z procesem kształcenia – dotyczącym umów cywilno-prawnych na Wydziałach i Filiach:
   1. umowy dotyczące praktyk studenckich i umów zawieranych z podmiotami, w których te praktyki są realizowane,
   2. umowy cywilno-prawne z opiekunem, dotyczące realizacji praktyk,
   3. umowy cywilno-prawne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych,
  3. rekrutacji studentów,
  4. realizacji zadań  związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami,
  5. realizacji zadań związanych z gospodarowaniem Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( w tym zakup rzeczowych - ruchomych aktywów trwałych),
  6. realizacji zadań związanych z gospodarowaniem Funduszem Stypendialnym,
  7. wydatków związanych z podróżami służbowymi podległych jednostek administracyjnych.
 3. Prorektor ds. Nauki posiada uprawnienia do wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań z części środków budżetu w zakresie:
  1. zadań związanych z funkcjonowaniem:
   1. Biblioteki Uniwersyteckiej,
   2. Wydawnictwa Uniwersyteckiego,
   3. Archiwum Uniwersyteckiego,
   4. Szkoły Doktorskiej,
   5. Działu Nauki,
   6. Sekcji Projektów Wdrożeniowych,
  2. realizacji projektów naukowych, artystycznych i badawczo-rozwojowych finansowanych z subwencji oraz finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  3. zadań związanych z innymi formami działalności naukowej, artystycznej i badawczo-rozwojowej,
  4. wydatków związanych z podróżami służbowymi podległych jednostek administracyjnych,
  5. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 4. Prorektor ds. Medycznych posiada uprawnienia do wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań z części środków budżetu w zakresie:
  1. zadań związanych z funkcjonowaniem Działu Infrastruktury Medycznej.
 5. Kanclerz UJK posiada uprawnienia do wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań z części środków budżetu w zakresie:
  1. zadań związanych z funkcjonowaniem:
   1. podległych jednostek Z-cy Kanclerza ds. Zarządzania Nieruchomościami,
   2. podległych jednostek Z-cy Kanclerza ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim,
   3. Działu Zabezpieczenia Informatycznego,
   4. Działu Zamówień Publicznych,
   5. Działu Transportu i Zaopatrzenia,
   6. Sekcji ds. Inwentaryzacji,
   7. Stanowiska ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
   8. Sekcji ds. bhp i ppoż,
   9. Stanowiska ds. socjalnych, 
  2. realizacji zadań w zakresie gospodarowania mieniem i utrzymania nieruchomości,
  3. realizacji zadań w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  4. realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem infrastruktury IT,
  5. realizacji zadań w zakresie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (ruchome) oraz ich eksploatację z wyjątkiem finansowanych ze źródeł zewnętrznych i Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  6. wydatków związanych z podróżami służbowymi podległych jednostek administracyjnych.

 

Wyszczególnieni powyżej Dysponenci nie posiadają uprawnień do wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań w części przeznaczonej na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto informuję, że nastąpiła zmiana w zakresie składania faktur i innych dokumentów finansowych do zapłaty (do tej pory przyjmowanych przez Dział Zamówień Publicznych) – obecnie dokumenty te, podpisane przez osoby merytoryczne należy składać do realizacji w Sekcji Weryfikacji i Kontroli tj. w pokoju 212 na II piętrze w budynku Rektoratu, przy ul. Żeromskiego 5.

Bardzo proszę o pobieranie opisów do faktur i dokumentów finansowych ze strony internetowej Uczelni, ponieważ są one na bieżąco aktualizowane (zakładka pracownicy/wzory opisów faktur). 

KWESTOR
Małgorzata Tomasik

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka