KOMUNIKAT KWESTORA NR  2/2018 

Dotyczy: stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

          Zgodnie z obowiązującą od 01.01.2018 r. nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pdof (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), uprawnienie do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP), mają pracownicy osiągający przychody z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Samo zakwalifikowanie nauczycieli akademickich do poszczególnych grup określonych w art. 108 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie jest warunkiem wystarczającym do zastosowania 50% KUP.

W nawiązaniu do powyższych zmian w dniu 25.01.2018 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (NR 3/2018) w sprawie naliczania kosztów uzyskania  przychodów od wynagrodzenia pracowników uprawnionych do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. W związku z tym od 01.03.2018 r. tracą ważność oświadczenia (deklaracje do praw autorskich) składane przez pracowników Uczelni
na rok 2018.

Po zapoznaniu się z treścią zacytowanej powyżej uchwały pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz naukowi  realizujący działalność twórczą powinni wypełnić i złożyć w Dziale Płac do dnia 15.02.2018 roku nowy druk oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do w/w uchwały celem ponownego ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania prac twórczych.

Ponadto proszę zwrócić szczególną uwagę na obowiązek prowadzenia przez pracownika dokumentacji potwierdzającej prawo do korzystania z 50% KUP oraz prowadzenia ewidencji powstałych utworów/dzieł przez jednostkę organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.

Jeśli zatrudniony w Uczelni pracownik spełnia warunki do zastosowania 50% KUP, a z umowy o pracę nie wynika obowiązek działalności naukowo-dydaktycznej lub badawczo-rozwojowej to może podwyższone koszty samodzielnie rozliczyć w ramach rocznej deklaracji podatkowej składanej  w Urzędzie Skarbowym za dany rok podatkowy.

Wzór oświadczenia (pobierz)

 

KWESTOR

Małgorzata Tomasik


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka