Informacje wstępne

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w imieniu komitetu naukowego zaprasza do udziału w konferencji Studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest podzielona na trzy sekcje: Humanistyczno-Społeczną, Przyrodniczo-Ekonomiczną i posterową.

Formularze zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html

Organizatorzy wprowadzają limit 4 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego Studenckiego Koła Naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.  

 

Termin zgłoszeń: 3 marca 2017 r.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 1 i 2) oraz wydruk tekstu pracy (przygotowany według zawierającego wymogi redakcyjne Załącznika nr 3), opinie opiekuna naukowego referatu (Załącznik nr 4), dowód wpłaty za udział w konferencji należy złożyć w Ośrodku Nauki i Kultury Studenckiej UJK w Kielcach przy ul. Śląskiej 15, pok. nr 8.

Dodatkowo należy przesłać plik z pracą (nazwany według schematu: Nazwisko.Imię.SKN….pdf/doc. np. Kowalski.Jan.SKNGeografów.doc)
na adres:
sekretariatkskn@ujk.edu.pl.

 

     Osoby referujące będą miały do dyspozycji tablice i rzutniki multimedialne. Plakat autorski na sesję posterową należy wyeksponować  przed rozpoczęciem konferencji w przygotowanym przez organizatorów miejscu.

     Prace niespełniające wymogów, zawartych w załącznikach, mogą nie zostać przyjęte do wygłoszenia podczas konferencji.

 

Uwaga:

Informacja o konkursie Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”

  1. Wszyscy studenci aktywnie uczestniczący w konferencji biorą jednocześnie udział w odbywającym się w ramach konferencji konkursie Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.
  2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych form (referatów, plakatów, itp.) prezentowanych podczas konferencji.
  3. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html
  4. Skład Komisji Konkursu znajduje się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html

Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji został przedstawiony w tabeli poniżej i obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, serwis kawowy i przekąski w czasie przerw w obradach, kolację na zakończenie konferencji.

 

Opłata konferencyjna

Student UJK w Kielcach

40 zł

Student  z innej uczelni

50 zł

Opiekunowie

0 zł

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Raiffeisen Bank Polska SA
48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
do dnia 3  marca 2017 r.

Przelew z tytułu  opłaty konferencyjnej w  treści winien zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji:  „XXVI KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

Uwaga: Organizatorzy konferencji wystawiają  faktury VAT dla instytucji, która dokonuje płatności za uczestnika lub osoby fizycznej opłacającej udział w konferencji indywidualnie.  


Informacja o możliwości opublikowania referatu w czasopiśmie
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”
tom 26/1 (Nauki Humanistyczno-Społeczne)
lub tom 26/2 (Nauki Przyrodniczo-Ekonomiczne) w 2017 roku

  1. Wszyscy studenci wygłaszający referaty naukowe podczas konferencji mają możliwość opublikowania artykułu w ww. czasopiśmie.
  2. Osoby składające referat do druku do dnia 31.03.2017 r. muszą utworzyć własne konto na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/ Następnie postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów, którzy chcą opublikować własny referat w czasopiśmie „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”, tom 26/1 (Nauki Humanistyczno-Społeczne) lub tom 26/2 (Nauki Przyrodniczo-Ekonomiczne).

 

Skrócona instrukcja dotycząca utworzenia własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach znajduje się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html

Warunkiem opublikowania referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej artykułu dokonanej przez Recenzenta czasopisma (tzw. recenzja anonimowa, inaczej „ślepa recenzja”) oraz zgoda Rady Naukowej czasopisma.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka