Zasada niedyskryminacji

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przestrzega się zasad określonych w Kodeksie pracy, a w szczególności art. 183a § 1, według którego: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Informacja dla pracowników w powyższym zakresie w formie wyciągu z Kodeksu pracy, znajduje się na stronie internetowej tutaj.  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi wewnętrzną politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną. Aktualnie zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji określa Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wprowadzony zarządzeniem nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 czerwca 2021 roku.

W celu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie działa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, zobacz: https://cwozn.ujk.edu.pl/

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka