System oceny pracowników i doktorantów

Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny określone zostały w Zarządzeniu nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zobacz.

Doktoranci odbywający kształcenie w Szkole doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podlegają ocenie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Szkoły Doktorskiej, zobacz.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka