POLITYKA OTM-R Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers

OTM-R (ang. Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers) jest jednym z filarów Europejskiej Karty Naukowca (ang. European Charter for Researchers), w szczególności Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (ang. Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), uruchomionego w 2005 roku jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania.

Zalecenie Komisji 2005/251/WE z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz w sprawie Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Dz.U. L 75 z 22.3.2005), zakłada m.in.: „Ostatecznym celem politycznym niniejszego zalecenia jest przyczynienie się do stworzenia atrakcyjnego, otwartego i zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, gdzie warunki ramowe umożliwiają rekrutację i zatrzymanie wysoce wykwalifikowanych pracowników naukowych w środowiskach sprzyjających efektywnym działaniom i wydajności. Grantodawcy lub pracodawcy naukowców odpowiadają, jako osoby rekrutujące, za zapewnienie pracownikom naukowym otwartych, przejrzystych oraz porównywalnych na poziomie międzynarodowym procedur doboru kadr i rekrutacji”.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka