Wydatki związane z organizowanymi konferencjami, zjazdami, itp.

Wydatki związane z organizowanymi konferencjami, zjazdami, itp.

Uprzejmie informuję, że w związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego i obowiązującym w Uczelni Zarządzeniem Rektora 26/05 oraz 68/08 wydatki związane z organizowanymi przez Uczelnię konferencjami naukowymi, zjazdami itp. - typu zakwaterowanie, wyżywienie, materiały biurowe, druk publikacji … podlegają rygorom Ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisom zawartym w ww. zarządzeniach. W związku z tym osoba odpowiedzialna za zorganizowanie konferencji, zjazdu itp. Zobowiązana jest zgłosić się do Działu Zamówień Publicznych z zaakceptowanym do realizacji Zgłoszeniem konferencji lub preliminarzem w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia. Realizowanie jakichkolwiek wydatków bez stosowanie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych lub zapisów zawartych w Zarządzeniach Rektora nie będą rozliczane.

Konsekwencje działań niezgodnych z obowiązującymi w Uczelni przepisami obciążać będą pracownika odpowiedzialnego za zorganizowanie konferencji, zjazdu, itp.

Kanclerz UJK


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka