Wydatki związane z organizowanymi konferencjami, zjazdami, itp.

Wydatki związane z organizowanymi konferencjami, zjazdami, itp.

Uprzejmie informuję, że w związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego i obowiązującym w Uczelni Zarządzeniem Rektora 26/05 oraz 68/08 wydatki związane z organizowanymi przez Uczelnię konferencjami naukowymi, zjazdami itp. - typu zakwaterowanie, wyżywienie, materiały biurowe, druk publikacji … podlegają rygorom Ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisom zawartym w ww. zarządzeniach. W związku z tym osoba odpowiedzialna za zorganizowanie konferencji, zjazdu itp. Zobowiązana jest zgłosić się do Działu Zamówień Publicznych z zaakceptowanym do realizacji Zgłoszeniem konferencji lub preliminarzem w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia. Realizowanie jakichkolwiek wydatków bez stosowanie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych lub zapisów zawartych w Zarządzeniach Rektora nie będą rozliczane.

Konsekwencje działań niezgodnych z obowiązującymi w Uczelni przepisami obciążać będą pracownika odpowiedzialnego za zorganizowanie konferencji, zjazdu, itp.

Kanclerz UJK

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka