Komunikat Kanclerza ws. zaciągniętych zobowiązań w imieniu UJK

Komunikat Kanclerza ws. zaciągniętych zobowiązań w imieniu UJK

 

Szanowni Państwo
Dysponenci kosztów UJK
(Dziekani, Kierownicy jednostek)

 

Uprzejmie przypominam, że wszelkie zobowiązania zaciągnięte w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z pominięciem procedur obowiązujących w Uczelni nie będą rozliczane. Zakup materiałów i usług  powinien odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zamówień publicznych. Faktura, bądź inny dokument rozliczeniowy otrzymany przez Uczelnię musi być poprzedzony zapotrzebowaniem zaakceptowanym przez Kwestora i zatwierdzonym przez Kanclerza. Dokumenty stwierdzające wydatki zrealizowane z pominięciem wyżej określonych procedur nie będą przyjmowane i rozliczane.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

2.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 885
ze zm.)

3.Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004r.(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.168 ze zm.)

4. Zarządzenie Rektora Nr 26/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. 

 

Dokumenty do pobrania:

Komunikat Kanclerza z dn. 13.10.2016 r.

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka