Terminy dostarczenia do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej portfolio kandydata na kierunki: Sztuki plastyczne, Visual Arts, Wzornictwo

 

Kwalifikacja teczek (portfolio kandydata)

Sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata na podstawie złożonej teczki prac plastycznych (portfolio kandydata) zawierającej realizacje w wybranych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych podejmujących studium natury (martwa natura, pejzaż, postać ludzka) – minimum 10 sztuk, w formacie nie mniejszym niż A3 (ocenie podlegają prace przesłane przez kandydata na studia, które należy przesłać nie później niż dzień przed planowanym terminem egzaminu wraz z plikiem należy przesłać wypełnione oświadczenie.

Termin do dnia 10 lipca 2023 r.

Link do oświadczenia

Kandydat na studia przesyła swoje prace w formie pliku pdf.

Plik pdf z prezentacją portfolio prac plastycznych powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem kandydata, zawierać reprodukcje prac plastycznych w jakości fotograficznej pozwalającej na przeprowadzenie oceny predyspozycji do podjęcia studiów, zdjęcie poglądowe ukazujące zestaw wszystkich realizacji podlegających ocenie – ułożonych obok siebie.

Z ww. sprawdzianu zwolnieni są laureaci oraz finaliści III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uprawnienia mogą skorzystać laureaci i finaliści tylko raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka