Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

 

Uczestnikami Konkursu Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”, zwanego dalej Konkursem, są studenci, biorący aktywny udział w Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek
i jego środowisko”.

 

I.         Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Centrum Nauki i Kultury.

II.        Cele konkursu:

1. Wyłonienie najlepszych prac zaprezentowanych w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

2. Popularyzowanie wśród studentów idei prowadzenia badań naukowych, rozwijanie własnych zainteresowań, wspieranie aktywności naukowej.

3. Kształtowanie wśród studentów pozytywnego wizerunku studenta – aktywnego uczestnika projektów naukowych (konferencji naukowych).

4. Odwoływanie się do uniwersyteckich wartości w duchu wzajemnego szacunku.

 

III.      Założenia konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów aktywnie uczestniczących (wygłaszających referaty oraz prezentujących inne formy) podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie:

2-1. Referaty naukowe – niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów,

2-2. Postery, formy plastyczne i multimedialne – dzieła powstałe w oparciu o badania naukowe wykonane w dowolnej technice warsztatowej lub komputerowej będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie mniejszy niż A2 i formy multimedialne – obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę odgrywa użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych, będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich.

3. Do konkursu zgłaszane mogą być prace przygotowywane przez 1 lub 2 osoby.

 

IV.      Zasady konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie treści zgłoszonego osiągnięcia naukowego
w wersji papierowej i elektronicznej na adres: Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach (CNK), ul. Śląska

15A, pokój nr 08, 25-328 Kielce – w wyznaczonym przez organizatorów terminie i zgodnie z wytycznymi, podanymi na stronie internetowej Konferencji oraz Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach.

2. Zaprezentowanie zgłoszonego wcześniej utworu naukowego podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

 

V.        Kryteria oceny w kategorii I:

1. Wartość merytoryczna opracowania (wartość naukowa referatu, oryginalność opracowania, adekwatność tytułu do treści, prawidłowa interpretacja wyników i formułowanie wniosków) –  pkt. 0-5 .

2. Forma opracowania (poprawność i czytelność układu treści referatu, przejrzystość i zasadność zamieszczenia tabel, rycin i zdjęć) –  pkt. 0-5.

3. Sposób prezentacji referatu podczas konferencji –  pkt. 0-5.

4. Język, styl i literatura naukowa (poprawność językowo-stylistyczna tekstu, poprawność cytowania literatury naukowej) –  pkt. 0-5

Kryteria oceny w kategorii II:

1. Sposób przedstawienia – pkt. 0-5

2. Oryginalność pracy (czy jest ona oparta o własne badania, materiały) – pkt. 0-5

3. Walor popularyzatorski – pkt. 0-5

 

VI.      Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody:

1. W Konkursie przyznaje się:

    –  miejsca I-III w kategorii I – referaty naukowe w każdej w sekcji,

    – miejsca I-III w kategorii II.

W przypadku mniej niż 15 zgłoszonych prac przyznaje się tylko miejsce I.

Komisja Konkursu może zmienić liczbę nagród lub przyznać wyróżnienie.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia niezbędnych oświadczeń w przypadku stwierdzenia ich braku.

3. Wyboru zwycięskich prac dokonuje Komisja Konkursu Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”, składająca się z członków Rady Naukowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

4. Opiekun naukowy zgłoszonego osiągnięcia naukowego nie bierze udziału w ocenie wystąpienia konferencyjnego, którego jest opiekunem.

5. Podczas oceniania prac Komisja Konkursu przyznaje punkty zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w rozdziale V Regulaminu Konkursu.

6. Przyznawana jest tylko jedna nagroda rzeczowa na każde miejsce, bez względu na liczbę  autorów pracy.

7. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

8. Laureaci Konkursu potwierdzają pisemnie odbiór nagrody własnoręcznym podpisem.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu, jak również wręczenie nagród odbywa się w ostatnim dniu Konferencji Studenckich Kół Naukowych UJK w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.

10. Brak odbioru nagrody w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu jest traktowany jako dobrowolna rezygnacja z jej odbioru.

 

VII.     Postanowienia końcowe:

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac do Konkursu ponosi uczestnik.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka