prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka

Prof. Agnieszka Gałuszka urodziła się w 1975 roku w Kielcach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1999 r.). W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2008 roku, stopień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska tej uczelni. W lipcu 2014 roku Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk o Ziemi.

Jej specjalnością naukową jest geochemia środowiska, szczególnie badania pierwiastków śladowych jako składników zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska przyrodniczego – wodach, skałach, glebach, roślinach. Zajmuje się oznaczaniem pierwiastków śladowych i trwałych izotopów ołowiu w próbkach środowiskowych techniką spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Do jej innych zainteresowań naukowych należą zielona chemia analityczna, mineralogia i petrologia. W latach 2012-2014 była kierownikiem grantu OPUS, poza tym uczestniczyła jako wykonawca w czterech projektach krajowych finansowanych w drodze konkursu. Brała także udział w międzynarodowym projekcie realizowanym we współpracy z United States Geological Survey (Służbą Geologiczną Stanów Zjednoczonych), w którym badania były prowadzone w Polsce i na Alasce oraz w badaniach kwaśnych wód kopalnianych w SW Kolorado. Aktywnie współpracuje z naukowcami z ośrodków krajowych – Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej, Pracowni Spektrometrii Mas Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zagranicznych – prof. Michaelem Wagreichem z Uniwersytetu Wiedeńskiego, prof. Colinem Watersem z University of Leicester, prof. Neilem Rose z University College London. Jest współautorką trzech podręczników akademickich, słownika tematycznego polsko-angielskiego/angielsko-polskiego, jak również autorką i współautorką ponad stu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy lub uczestniczyła w pracach licznych organizacji i rad naukowych, spośród których najważniejsze to Anthropocene Working Group przy International Commission of Stratigraphy, Komitet Nauk Mineralogicznych PAN, Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego, Zespół Stały Ekspertów Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki, ministerialny zespół doradczy do spraw wykazów czasopism naukowych. Systematycznie uczestniczy jako ekspert Narodowego Centrum Nauki w ocenie projektów w panelu ST10. Jest redaktorem pomocniczym (Associate Editor) czasopisma z bazy JCR International Journal of Environmental Science and Technology (wyd. Springer).

W latach 2012-2019 roku pełniła funkcję Kierownika Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska, a od 2019 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej i Geochemii Środowiska. W latach 2013-2016 była kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinie chemia. W latach 2019-2020 pełniła funkcję kierownika Sekcji Nauki Ścisłe i Przyrodnicze Szkoły Doktorskiej UJK. W 2016 roku została Przewodniczącą Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą, a w latach 2018-2019 była Pełnomocnikiem Rektora UJK ds. dyscypliny nauki chemiczne. Bardzo ceni sobie pracę ze studentami, która jest wymagająca, ale stwarza wciąż nowe wyzwania i uczy pokory. Była założycielką i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Kalcyt” (lata 2000-2008). W latach 2003-2006 pełniła w Instytucie Chemii funkcję koordynatora programu „SOCRATES-ERASMUS”. Prowadziła jako visiting profesor wykłady dla doktorantów i magistrantów na Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria) i na Politechnice w Tianjin (Chińska Republika Ludowa). Do jej zainteresowań pozazawodowych należy malarstwo i fotografika. W wolnym czasie spaceruje po świętokrzyskich szlakach turystycznych, czyta książki i pisze limeryki.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka