dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJKUrodzona 3 grudnia 1964 roku, chemik, specjalizuje się w chemii organicznej. Studia z zakresu chemii ukończyła w 1988 roku na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, a w 1989 roku dwuletnie studia w zakresie psychologii prowadzone w ramach Uczelnianego Studium Pedagogiki i Psychologii w Krakowie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskała na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Chemii, na podstawie obrony wyróżnionej pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka pt. „Otrzymywanie nowych syntonów do reakcji Hornera-Wadsworth-Emmonsa”. W 2012 roku Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie technologia chemiczna, specjalność chemia organiczna, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Synteza i modyfikacje strukturalne biologicznie aktywnych fosfonianów i borapochodnycho potencjalnych właściwościach biologicznych”.

Tematyka badań zespołu naukowego, którym kieruje skupia się wokół syntezy biologicznie aktywnych związków hetero- i makrocyklicznych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkunastu patentów, a wyniki badań prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest promotorem dwóch prac doktorskich oraz kilkudziesięciu magisterskich. Po ukończeniu studiów w 1988 roku zatrudniona na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, od 2000 roku stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej Akademii Świętokrzyskiej. Od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W kadencji 2012-2016 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów, a w kadencji 2016-2020 została wybrana na Przewodniczącą tej Komisji. W kadencji 2016-2020 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (uprzednio Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). Od 2017 roku kieruje Zakładem Syntezy i Badań Strukturalnych. Od 2008 roku jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej. Od 2019 roku pełni funkcje Przewodniczącej Świętokrzyskiego Okręgu  Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W roku 2013 odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2016 roku uhonorowana nagrodą „Przyjaciel Studenta”, a w 2018 roku tytułem „Wykładowca Roku” przyznanym przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka