prof. dr hab. Jarosław Karpacz

prof. dr hab. Jarosław KarpaczProf. dr hab. Jarosław Karpacz jest doświadczonym badaczem, dydaktykiem i doradcą biznesowym. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2012 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilkunastu lat z powodzeniem (jego miarą są liczne publikacje naukowe) wykazuje aktywność naukową w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego. Aktywność ta pozostaje w ścisłym związku z realizowanymi projektami badawczymi. W ciągu ostatniej dekady kierował dwoma projektami finansowanymi ze środków MNiSW oraz NCN. Uczestniczył lub uczestniczy także w charakterze wykonawcy w kilku innych dużych projektach naukowych finansowanych z tychże źródeł realizowanych wspólnie z pracownikami innych uczelni. Ścisłe korespondującym z tym obszarem jego działalności jest wieloletnia współpraca z biznesem. W ostatniej dekadzie w ramach UJK zrealizował kilka dedykowanych praktyce projektów doradczych. Warto przy tym zaznaczyć, że działalność ta odznaczała się trwałością utrzymywanych po dziś dzień relacji z usługobiorcami, co w wielu przypadkach stanowi pas transmisyjny do przekazania specjalistycznej wiedzy menedżerskiej właścicielom bądź pracownikom tych podmiotów. Częstokroć zdiagnozowane w trakcie prac konsultacyjnych problemy praktyki stały się inspiracją do podejmowania badań naukowych. Z kolei naukowe poznanie ułatwiało budowanie i implementację użytecznych narzędzi wsparcia menedżerskiego. Poza działalnością komercyjną w ramach wolontariatu udziela wsparcia organizacjom sektora społecznego, co było i jest cennym źródłem doświadczeń, dotyczących zarządzania tymi specyficznymi organizacjami.

Jego działalność dydaktyczna ściśle wiąże się z zainteresowaniami naukowymi i dotyczy zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości. Od blisko trzech lat jest pracownikiem (obecnie kierownikiem) Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Danymi w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach. Nieprzerwalnie od 2015 roku jest członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Ważnym uzupełnieniem zbioru doświadczeń Jarosława Karpacza jest pełnienie funkcji eksperta Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Jest także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Loży Świętokrzyskiej BCC oraz Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka