Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Studia podyplomowe Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych poprzez teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w organizacji optymalnej polityki płacowej i personalnej.

Studia podyplomowe Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, w szczególności do pracowników służb kadrowo-płacowych, pracowników działalności ubezpieczeniowej oraz kierowników instytucji - absolwentów studiów wyższych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Finanse przedsiębiorstw – wykład 10 godz.
 • Zasoby ludzkie w organizacji – wykład 5 | ćwiczenia 5
 • Zarządzanie strategiczne – wykład 5 | ćwiczenia 10
 • Podstawy indywidualnego, zbiorowego i procesowego prawa pracy – wykład 15 godz.
 • Pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia – wykład 10 godz.
 • Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy – wykład 10 godz.
 • Prawna ochrona pracy – wykład 10 godz.
 • Czas pracy – wykład 5 | ćwiczenia 5.
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników oraz świadczenia socjalne – wykład 20 | ćwiczenia 5
 • Zwolnienia od pracy – wykład 5 godz.
 • Dokumentacja stosunku pracy - wykład 5 godz.
 • Prawo podatkowe stosunku pracy i umów cywilnoprawnych - wykład 10 | ćwiczenia 5
 • Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy - wykład 10 | ćwiczenia 5
 • Dokumenty kadrowo-płacowe w zakresie wynagrodzeń. Ewidencja księgowa - wykład 5 | ćwiczenia 10.
 • Narzędzia informatyczne wspomagające procesy kadrowo – płacowe – ćwiczenia 15 godz.
 • Międzynarodowe i europejskie prawo pracy i zabezpieczenia społecznego – wykład 10 godz.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – wykład 5 godz.
 • Seminarium podyplomowe – 20 godz.

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania

Kierownik studiów podyplomowych

Prof. dr hab. Jarosław Karpacz
e-mail: jaroslaw.karpacz@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka