Zarządzanie zasobami ludzkimi

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny zarządzania i ekonomiki zasobami ludzkimi lub aktualizują wiedzę z dziedziny zarządzania personelem. Studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do tworzenia i wdrażania w organizacji optymalnej polityki personalnej.

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, pracowników przedsiębiorstw, pracowników sektora publicznego i samorządowego – absolwentów studiów wyższych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii – wykład 10
 • Zarządzanie strategiczne – wykład i ćwiczenia po10
 • .
 • Metody i techniki organizacji pracy – ćwiczenia 10
 • Zasoby ludzkie w organizacji – wykład 15
 • Elementy socjologii i psychologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi – wykład 15
 • Rynek pracy – wykład 10
 • Prawo pracy – wykład 15
 • Ubezpieczenia społeczne – wykład 10
 • Etyka w biznesie – wykład 15
 • Praktyczne aspekty kierowania ludźmi – ćwiczenia 10
 • Sztuka negocjacji – ćwiczenia 15
 • Techniki twórczego myślenia – ćwiczenia 15
 • Gry kierownicze – ćwiczenia 10
 • Etapowanie w procesie zatrudnienia – wykład 10
 • Seminarium podyplomowe – 20

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2600 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka