Zarządzanie finansami i księgowość

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Studia podyplomowe Zarządzanie finansami i księgowość aktualizują wiedzę z dziedziny rachunkowości i ekonomiki opodatkowania. Umożliwiają opanowanie umiejętności ewidencjonowania operacji gospodarczych, poznania zasad rachunkowości, aktualizują wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawa bilansowego i podatkowego.

Studia podyplomowe Zarządzanie finansami i księgowość skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, w szczególności do pracowników służb finansowo-księgowych i kierowników instytucji – absolwentów studiów wyższych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Podstawy rachunkowości – ćwiczenia 25
 • Rachunkowość finansowa - wykład 10 | ćwiczenia 15
 • Rachunek kosztów – wykład 10 | ćwiczenia 10
 • Rachunkowość zarządcza – wykład 10
 • Controlling – wykład 5 | ćwiczenia 5
 • Podstawy zarządzania – wykład 10
 • Ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw – wykład 10
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa – wykład 10 | ćwiczenia 10
 • Prawo gospodarcze – wykład 15
 • Księgowa ewidencja płac – wykład 10
 • Programy informacyjne w rachunkowości – laboratorium 25
 • Bankowość i kredyty – wykład 5
 • Seminarium podyplomowe – 20

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2700 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka