Zarządzanie podmiotem leczniczym

Studia podyplomowe Zarządzanie podmiotem leczniczym dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie znajomości standardów certyfikacji i akredytacji, związane z jakością usług medycznych. Celem kształcenia jest opanowanie umiejętności organizowania i kierowania jednostkami ochrony zdrowia w ramach obowiązującego prawa wymogów unijnych.

Studia podyplomowe Zarządzanie podmiotem leczniczym skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, szczególnie do osób pracujących, współpracujących lub chcących podjąć pracę w szpitalach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, NFZ i przychodniach – absolwentów studiów wyższych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Certyfikacja i akredytacja w sferze usług medycznych – wykład 10
 • Psychologia społeczna – wykład 10
 • Podstawy zarządzania - wykład 10 | ćwiczenia 5
 • Zarządzanie personelem – wykład 10
 • Prawo w ochronie zdrowia - wykład 10
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych – ćwiczenia 20
 • Marketing jednostek ochrony zdrowia – ćwiczenia 10
 • Polityka zdrowotna państwa – wykład 10
 • Gospodarka lekami – wykład 15
 • Finanse jednostek gospodarczych – wykład 10 | ćwiczenia 5
 • Rachunek kosztów w lecznictwie – ćwiczenia 15
 • Prawo pracy – wykład 10
 • Ewidencja wynagrodzeń i ubezpieczenia społeczne – ćwiczenia 10
 • Zarządzanie szpitalami według standardów światowych – wykład 10
 • Etyka w ochronie zdrowia – wykład 10
 • Seminarium podyplomowe – 20

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2400 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka