Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi lub aktualizują wiedzę w zakresie procesów zarządzania w teorii i praktyce. Przekazują wiedzę i wykształcają umiejętności pozwalające na pełnienie funkcji kierowniczych w organizacjach systemu oświatowego.

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, szczególnie do osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska – absolwentów studiów wyższych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • 1. Podstawy organizacji i zarządzania oświatą – wykład 10 | ćwiczenia 10
 • 2. Kierowanie szkołą oraz diagnozowanie procesów szkolnych – wykład 15 | ćwiczenia 10
 • 3. Prawo szkolne – wykład 10
 • 4. Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi – wykład 10
 • 5. Komunikacja interpersonalna – ćwiczenia 15
 • 6. Marketing w oświacie – wykład 10
 • 7. Finansowanie oświaty – wykład 10 | ćwiczenia 10
 • 8. Egzaminy zewnętrzne w systemie polskiej oświaty – wykład 10
 • 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi – wykład 15 | ćwiczenia 10
 • 10. Aktualne problemy polityki oświatowej – wykład 10
 • 11. Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole – wykład 10
 • 12. Bezpieczeństwo w szkole – wykład 10
 • 13. Seminarium podyplomowe – 20

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2400 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze zimowym,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w semestrze letnim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania

Kierownik studiów podyplomowych

Prof. dr hab. Jarosław Karpacz
e-mail: jaroslaw.karpacz@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
tel.: 41 349 65 37 e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka