Dokumentacja - uruchamianie kierunku

 

DOKUMENTACJA

URUCHAMIANIE NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych

Wniosek – wymagana / niewymagana zgoda ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego na prowadzenie danych studiów zał. nr 1 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm. ( zał. 4 do Zarządzenia Rektora nr 120/2021) Tekst jednolity

 

 • Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów zawiera m.in.:
  opis warunków prowadzenia studiów, w tym wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć – profil ogólnoakademicki zał. nr 8 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm. lub profil praktyczny zał. nr 9 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.
 • Do wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów dołącza się również m.in.:
  program studiów  zał. nr 2 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.
  • harmonogram realizacji programu studiów zał. nr 3 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.;
  • wykaz zajęć ... na profilu ogólnoakademickim zał. nr 6 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm. lub na profilu praktycznym zał. nr 7 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.;
  • karty przedmiotóww języku polskim zał. nr 4 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm. lub w języku angielskim zał. nr 5 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.;
 • kopie deklaracji nauczycieli akademickich o zatrudnieniu w UJK zał. nr 10 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm. oraz kopie deklaracji innych osób o zatrudnieniu w UJK  zał. nr 11;
 • kopie porozumień z pracodawcami albo deklaracje pracodawców w sprawie przyjęcia studentów na praktyki (p. wzór);
 • opinie interesariuszy zewnętrznych o programie studiów (p.wzór).

 

Wniosek wraz z kopią uchwały rady wydziału w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów, należy przedłożyć Prorektorowi ds. kształcenia w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w Sekcji Jakości Kształcenia.

Uwaga! W przypadku podpisanych dokumentów należy załączyć ich skany.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka