Opis WSZJK

Zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie stanowi jeden celów strategicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). Cel ten zagwarantowany jest przez współpracę, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Te wypracowywane są między innymi na cyklicznych spotkaniach prodziekanów wydziałów/filii ds. kształcenia, zastępców dyrektorów instytutów i zastępców kierowników katedr ds. kształcenia, reprezentantów nauczycieli akademickich, przedstawiciela Samorządu Studentów i wybranych pracowników Uniwersytetu, tworzących Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia. Jej posiedzenia są miejscem spotkań, wspólnego dialogu, współpracy i podejmowania wielu działań z zakresu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, takie jak:

 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • stosowne rozporządzenia ministra edukacji i nauki,
 • Statut UJK,
 • zarządzenia i pisma okólne Rektora UJK,
 • uchwały Senatu UJK,
 • regulaminy studiów wraz z załącznikami.

System obejmuje:

 • prezentację polityki jakości kształcenia Uczelni/Wydziału,
 • zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) oraz infrastrukturą związaną z dydaktyką,
 • organizację studiów,
 • programy studiów,
 • proces kształcenia, warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych i skuteczności osiągania zakładanych efektów uczenia się,
 • etykę realizacji procesu dydaktycznego,
 • zasady obsługi administracyjnej,
 • promocję systemu jakości Uczelni/Wydziału,
 • ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Istotny element systemu jakości kształcenia stanowią wewnętrzne procedury, na poziomie Uczelni – procedury ogólnouczelniane, na poziomie Wydziału – procedury wydziałowe. Podlegają one ciągłemu przeglądowi i aktualizacji. Aktualnie, po likwidacji kilku procedur, w tym ich konsolidacji, wśród procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) i Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) funkcjonują:

w ramach USZJK:

 • Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - oznaczanie procedur;
 • Procedura zapewniania dostępu do informacji;
 • Procedura rozpatrywania skarg, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania dyskryminacji i zachowaniom przemocowym.

w ramach WSZJK:

 • Procedura tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów wyższych i studiów podyplomowych oraz modyfikowania programów tych studiów;
 • Procedura oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się;
 • Procedura oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Procedura zapewniania studentom dostępności kształcenia, wsparcia w procesie uczenia się, partycypacji społecznej, rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń;
 • Procedura badań ankietowych przeprowadzanych w ramach WSZJK;
 • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów;
 • Procedura hospitacji zajęć.

W związku z wejściem w życie Ustawy 2.0 w roku akademickim 2018/2019 podjęto prace nad dostosowaniem procedur WSZJK do obowiązujących przepisów ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń (ww. procedury).

Celem Systemu jest budowanie kultury jakości – wspólnej odpowiedzialności za kształcenie.

Zewnętrznymi instytucjami działającymi na rzecz doskonalenia jakości kształcenia jest Polska Komisja Akredytacyjna, Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych, Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, których ocena decyduje o randze jednostki i poziomie jakości kształcenia.

Działaniem WSZJK objęci są studenci wszystkich kierunków, poziomów i form studiów, uczestnicy studiów podyplomowych oraz pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki wydziałów i innych jednostek dydaktycznych Uniwersytetu. Poszczególne jednostki opracowują szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie oraz modyfikują je pod wpływem rekomendacji Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia i interesariuszy zewnętrznych.

Zakres i sposób funkcjonowania Systemu:

Do zakresu działania Systemu należą procesy główne, pomocnicze i doskonalące. Dotyczą one przede wszystkim:

 • organizacji procesu dydaktycznego,
 • realizacji procesu kształcenia,
 • zasobów ludzkich i materialnych wydziałów jako podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni i jednostek międzywydziałowych,
 • funkcjonowania wydziałów jako podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni i jednostek międzywydziałowych w środowisku zewnętrznym.

Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Każda jednostka wchodząca w skład struktury Systemu realizuje zadania szczególne, wynikające ze specyfiki jej działalności.

W skład dokumentacji na poziomie Uczelni wchodzą przede wszystkim:

 • dokumenty nadrzędne (w tym: Ustawa 2,0, Statut UJK, Regulamin studiów i studiów doktoranckich, uchwały Senatu, zarządzenia i pisma okólne Rektora),
 • procedury ogólnouczelniane,
 • instrukcje.

W skład dokumentacji na poziomie Wydziału wchodzą przede wszystkim:

 • dokumenty nadrzędne (w tym: Ustawa 2,0, Statut UJK, Regulamin studiów i studiów doktoranckich, Uchwały Senatu, zrządzenia Rektora, Uchwały Rady Wydziału, zarządzenia Dziekana),
 • procedury wydziałowe,
 • instrukcje, regulaminy.

Bieżącą obsługą administracyjną Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, wspomaganiem działań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia oraz koordynacją przedsięwzięć zmierzających do zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie zajmuje się Sekcja Jakości Kształcenia.

Słownik terminów WSZJK:

studia wyższe

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

studia pierwszego stopnia

forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia

studia podyplomowe

forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych

forma studiów

studia stacjonarne i studia niestacjonarne

studia stacjonarne

forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa punktów ECTS, objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów

studia niestacjonarne

forma studiów wyższych, w której mniej niż połowa punktów ECTS, objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów

kierunek studiów

prowadzone przez uczelnię kształcenie, przyporządkowane do co najmniej jednej dyscypliny nauki/sztuki

program studiów

opis procesu kształcenia, który określa:

1) efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art.7 ust. 3 tej ustawy;

2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;

3) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.

harmonogram studiów

element programu studiów, zawierający w szczególności nazwy i kody przedmiotów, ich usytuowanie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć i ich wymiar, punktację ECTS oraz formę zaliczenia zajęć,

standardy kształcenia

zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

to zbieżny z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), sposób określania, porządkowania oraz opisywania kwalifikacji, obejmujący zarówno efekty uczenia się uzyskane w procesie edukacji formalnej (np. szkoły, uczelnie) oraz pozaformalnej - osiąganej poza systemem szkolnictwa ogólnego, zawodowego czy wyższego (np. kursy kwalifikacyjne, językowe, specjalistyczne – certyfikowane), a także efekty uczenia się realizowane w ramach edukacji nieformalnej (np. doświadczenie i praktyka zawodowa, staże, praktyki studenckie, uczenie się samodzielne). Polska Rama Kwalifikacji stanowi integralną część Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w którym obowiązują jednolite, określone i spójne standardy opisywania kwalifikacji oraz procedury przypisywania odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji. Efekty uczenia się objęte Polską Ramą Kwalifikacji oraz ramami wszystkich krajów korzystających z tych założeń są zbieżne z Europejską Ramą Kwalifikacji i odpowiadają jej poszczególnym poziomom

efekty uczenia się

zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę ucząca się

punkty ECTS

punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędna do uzyskania efektów uczenia się; punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami

profil kształcenia

jeden z dwóch profili studiów: profil ogólnoakademicki, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom, związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową, albo profil praktyczny, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne

 

Przydatne Linki:

Polska Komisja Akredytacyjna – www.pka.edu.pl
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych – www.mz.gov.pl/wwwmz
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna – www.uka.amu.edu.pl
Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – https://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji
European Association for Quality Assurance – www.enqa.eu
Fundacja Rektorów Polskich – www.frp.org.pl
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – https://nawa.gov.pl/
Krajowa Reprezentacja Doktorantów – www.krd.org.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl
Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – www.psrp.org.pl
Polski Portal Edukacyjny – www.edu.info.pl
Strona Programu Erasmus – www.erasmus.org.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – www.frse.org.pl
Fundusz stypendialno–szkoleniowy – www.fss.org.pl
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – www.krasp.org.pl
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – www.rgsw.edu.pl
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – www.fnp.org.pl
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – www.6pr.pl

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2021 r.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka