Dokumentacja - program studiów

 

Program studiów

pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim/ praktycznym zał. nr 2 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm. ( zał. 4 do Zarządzenia Rektora nr 120/2021) Tekst jednolity

 

Dokumenty opracowywane dodatkowo do programu (dla kierunku) studiów:

  • harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia (plan studiów) - zał. nr 3 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.
  • wykaz zajęć ... na profilu ogólnoakademickim - zał. nr 6 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.  lub na profilu praktycznym - zał. nr 7 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.;
  • karty przedmiotów – w języku polskim - zał. nr 4 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm. lub w języku angielskim - zał. nr 5 do zarządzenia Rektora UJK nr 22/2020 ze zm.

 

Informacje uzupełniające przygotowywane dodatkowo do programu (dla kierunku) studiów:

- współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskona-leniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku;

- warunki i sposób podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku (studenta obowiązują zajęcia w języku obcym w wymiarze co najmniej 15 godzin w każdym roku akademickim);

- wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejście na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia;

- publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiągnięciach;

- polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka