Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

 

 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie studenta sumuje się wszystkie dochody opodatkowane
  i nieopodatkowane uzyskane przez studenta i członków rodziny studenta w roku kalendarzowym (bazowym) poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, pod warunkiem że w momencie złożenia wniosku dochody rodziny studenta nie uległy zmianie w stosunku do roku bazowego (utrata lub uzyskanie dochodu);
 2. Wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta oblicza się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem zmian wynikających z Ustawy z dnia 03 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
 3. Pojęcie dochód oznacza – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Są to:
  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f :

- art. 27 – tzw. skala podatkowa;

- art. 30b - dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz
z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

- art. 30c – dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7 ustawy;

- art. 30e – dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy;

 -art. 30f – dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 1. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 2. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane w art 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z zastrzeżeniem ust. 2;

 

OBOWIĄZEK PRZY DOCHODZIE NA CZŁONKA RODZINY POMIĘDZY 0 a 600 ZŁ

 1. W przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie od 0 do 600 zł obowiązkowe jest  przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej
  i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego
  (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.
 2. Zaświadczenie to musi zawierać informacje aktualne w bazowym roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.
 4. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi.
 5. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych właściwego miejscu zamieszkania studenta i jego rodziny, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej,
  o której mowa w odrębnych przepisach oraz student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny, KS lub OKS może odmówić przyznania stypendium socjalnego. 
 6. Na podstawie art. 88 ust 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
  i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący opisał i udokumentował źródła utrzymania rodziny.
 7. Uznanie przez Komisje Stypendialną faktu, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

 

DOCHODY OPODATKOWANE:

 1. Każdy członek rodziny studenta, po ukończeniu 18 roku życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie
  o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie - załącznik nr 10 (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się), przy czym gdy dana osoba nie uzyskała żadnego dochodu, zaświadczenie (oświadczenie) powinno zawierać informację o dochodach równych (0) zero;
 2. Dochód netto jest to się różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania czyli dochód brutto podlegający opodatkowaniu, pomniejszony o należny podatek dochodowy, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Od dochodu opodatkowanego uzyskiwanego w roku bazowym, trwającego do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną, odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 %, zapłaconą w roku, z którego przyjmujemy dochód do obliczeń, nie zaś składkę należną za ten rok;
 4. Za dochód utracony, uznaje się dochód utracony zdefiniowany w art 3 pkt 23 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z powyższym przepisem utrata dochodu oznacza - utratę dochodu spowodowaną:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w Ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ,

 f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

 1. Za dochód uzyskany, uznaje się dochód utracony zdefiniowany w art 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z powyższym przepisem uzyskanie dochodu oznacza - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Katalog sytuacji związanych z utratą lub uzyskaniem dochodu jest zamknięty. Oznacza to, że system legislacyjny uniemożliwia jego poszerzanie o inne zdarzenia losowe według uznania;

Zdefiniowane w przepisie art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych pojęcie dochodu w zestawieniu z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie pozwala na wyłączenie z dochodu nagrody jubileuszowej.

 1. Przebywanie na urlopie bezpłatnym lub urlopie macierzyńskim nie stanowi utraty dochodu;
 2.  Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny studenta utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód
  u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku przyznania stypendium socjalnego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do stypendium weryfikuje się (załącznik 7);
 3. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, studenta lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego
  w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego (art.5 ust.4 ustawy o świadczeniach rodzinnych);
 4. Jeżeli student lub członek jego rodziny do 26 roku życia, korzystali ze zwolnienia od podatku w roku bazowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochód ten nie trwa
  w momencie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, na podstawie złożonych dokumentów (zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego, PIT-11, PIT-36
  ) ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego (art.5 ust.4 ustawy o świadczeniach rodzinnych);
 5. Jeżeli w zaświadczeniu (oświadczeniu) zostanie podana łączna kwota dochodu, który został uzyskany w ostatnim roku kalendarzowym, a następnie został utracony w roku bieżącym, przed złożeniem wniosku o stypendium, należy od rocznego dochodu rodziny odjąć roczną kwotę utraconego dochodu osiągniętego w ostatnim roku kalendarzowym;
 6. Utratę dochodu przez studenta lub członka jego rodziny dokumentuje się zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji np.: świadectwem pracy, PIT-11 wystawionym przed byłego pracodawcę, rozwiązaniem umowy o pracę lub innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodów. W zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach dokumentów;
 7. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, w roku kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę do obliczeń, dochód osiągnięty w tym roku dzieli się przez faktyczną ilość miesięcy,
  w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do stypendium. 
 8. Jeżeli student lub członek jego rodziny do 26 roku życia, korzystali ze zwolnienia od podatku w roku bazowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochód ten trwa w momencie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, na podstawie złożonych dokumentów (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, PIT-11, PIT-36) doliczamy go do dochodu rodziny i obliczamy zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 22;  
 9. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, po roku z którego dochody stanowią podstawę do obliczania, dochód ich ustala się na podstawie dochodu rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, o ile jest otrzymywany w dniu ustalania prawa do stypendium;
 10. Wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto dochód, jeżeli jest on pobierany
  w momencie ustalania prawa do świadczeń, dokumentuje się:
 1. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu (firmę zatrudniającą) lub oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub wydrukiem z konta bankowego
  z informacją o płatniku oraz miesiącu, za który dochód został uzyskany;
 2. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 3. oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był większy niż zero;
 4. oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym, gdzie dochodem uzyskanym jest kwota zadeklarowanego w Urzędzie Skarbowym przychodu miesięcznego;
 5.  oświadczeniem w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach karty podatkowej, gdzie dochodem miesięcznym jest dochód uzyskany wg kwoty zapłaconego podatku, podzielony na 12 miesięcy,

(patrz: dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku, wydanego na podstawie art. 5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą a więc nie jest też uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utratą dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).

Nie podlega ponownemu przeliczeniu!;

 1. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku     dochodowym lub karty podatkowej osiągała również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa), dochody te także podlegają uwzględnieniu w dochodzie rodziny;
 2.  Studentowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub studentowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia
  z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego. Dochód ten pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne, zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne własne oraz należny podatek dochodowy;
 3. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium socjalnego lub prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku;
 4. Studentowi lub członkowi jego rodziny prowadzącemu dział specjalny produkcji rolnej, dochód ustala się na dwa sposoby:

1) jeżeli są  prowadzone księgi wykazujące przychody (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe) – na podstawie PIT-6 oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,

2) jeżeli nie są prowadzone ww. księgi wykazujące przychody - dochód z tego źródła ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej, określonych
w rozporządzeniu Ministra Finansów, na podstawie PIT-6 oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,

(Minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej), zmieniając je corocznie
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski

 1. Do dochodu nie wliczamy kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, wypłacanego na podstawie Ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

DOCHODY NIEOPODATKOWANE:

 1. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokumentuje się oświadczeniami osób osiągających takie dochody (załącznik nr 12) oraz zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody (min: dochody otrzymane z art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ulga na dzieci, dokumentuje się  zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego) albo innymi zaświadczeniami lub dowodami.
 2.  Do dochodów rodziny studenta nie są wliczane:
  1.  dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w w art 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - będą to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
  2. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w Ustawie z 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w Ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
  4. świadczenia otrzymywane na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (tzw. stypendia unijne dla uczniów
   i studentów);
  5. świadczenia pomocy materialnej albo motywacyjnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie Ustawy z dnia
   7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  6. kwoty alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób;
  7. kwoty jednorazowego świadczenia wskazanego w art. 10 Ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
   i rodzin "Za życiem"
   ;
  8. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  9. jednorazowego pieniężne świadczenie socjalne;
  10. świadczenia pieniężne, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 07.09.2017 r. o Karcie Polaka;
  11. jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

 

 1. Do dochodu zaliczamy świadczenie pieniężne uzyskiwane z tytułu służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zgodnie z art 98k ust. 1 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej (WOT) powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. W świetle powyższego, służba w ramach wojsk obrony terytorialnej, odbywana jest na podstawie stosunku służbowego powołania. Stosunek służbowy powołania jest traktowany jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy przez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową rozumie się również wykonywanie pracy na podstawie stosunku służbowego. Kwota wypłacana z tytułu pełnienia służby w WOT wliczana jest do dochodu na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
  Z powyższych względów, wynagrodzenie z tytułu pełnienia służby w WOT, jest dochodem uzyskanym na podstawie art. 3 pkt 24 lit. c, ww. ustawy oraz dochodem utraconym na podstawie art. 3 pkt 23 lit. c;
 2. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, w dochodzie rodziny studenta uwzględnia się także kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka jego rodziny;
 3. Do dochodu wliczane są alimenty otrzymane w bazowym roku kalendarzowym. W przypadku podwyższenia lub obniżenia alimentów otrzymywanych od tej samej osoby po roku bazowym, podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów nie jest brane pod uwagę. Łączna kwota otrzymanych alimentów w roku bazowym jest dzielona przez
  12 miesięcy;
 4. Jeżeli członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem/ ugodą sądową/ ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę obliczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości;
 5. W przypadku niepłacenia alimentów przez osobę zobowiązaną wyrokiem sądu, student lub członek jego rodziny powinien zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku komornik wystawia zaświadczenie o całkowitej/ częściowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych w roku bazowym. W przypadku częściowej egzekucji do dochodu wlicza się część świadczeń wyegzekwowanych, potwierdzonych zaświadczeniem
  i dzieli się tę kwotę przez 12 miesięcy;
 6. W razie braku możliwości wyegzekwowania przez komornika alimentów na dziecko uczące się do 26 roku życia, rodzic studenta lub student powinien wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zaświadczenie o wysokości świadczenia pobranego w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta lub niepobieraniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy dołączyć do dokumentacji
  o dochodach rodziny studenta. Jest to dochód nieopodatkowany, wliczany do dochodu rodziny studenta. Łączna kwota otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku bazowym jest dzielona przez 12 miesięcy,
 7. Jeżeli student nie otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, uwzględnia się zaświadczenie od komornika
  o całkowitej lub częściowej niemożności egzekucji alimentów za rok bazowy;
 8. Utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, uwzględnia się wyłącznie w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń;
 9. Przy ustalaniu dochodu rodziny studenta fakt świadczenia oraz wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób w roku bazowym dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu/ kopią odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami/ przelewami pieniężnymi potwierdzającymi świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny. Kwoty te odejmuje się od dochodu rodziny studenta.

GOSPODARSTWO ROLNE:

 1. Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie powierzchni użytków rolnych podanej w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania świadczeń pomocy materialnej przyjmując roczny przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszany na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Informacja ta jest podawana do publicznej wiadomości 23 września każdego roku, przez Prezesa GUS. Tak wyliczony dochód dzielimy przez 12 miesięcy. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, kwoty te sumuje się;
 2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
  o podatku rolnym o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Przy mniejszej powierzchni nie ustala się dochodu (przyjmuje się 0);
 3. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego nie wlicza się obszarów rolnych oddanych w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów, określonych w art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną oraz gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 4. W przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę, w związku z otrzymaniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tzw. rentę strukturalną), kwotę otrzymanego świadczenia doliczamy do miesięcznego dochodu rodziny. Jeżeli w roku, z którego dokumentuje się dochody nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodać miesięczną kwotę otrzymanego świadczenia. Jeśli otrzymano rentę strukturalną po roku bazowym, liczymy dochód
  z gospodarstwa rolnego z roku stanowiącego podstawę do naliczenia, podzielony przez 12 miesięcy oraz dodajemy miesięczną kwotę otrzymanego świadczenia; 
 5. Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego w roku bieżącym (np. sprzedaż, zakup, przepisanie), nie stanowi utraty ani uzyskania dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. Uwzględnia się stan posiadania w roku, który stanowi podstawę do obliczania dochodu z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie roku, dochód należy liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak wyliczony dochód dzieli się przez
  12 miesięcy;
 6. Członkowie rodziny studenta, domownicy lub rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i ubezpieczeni w KRUS, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia (oświadczenia zał. nr 16) potwierdzającego ubezpieczenie społeczne rolników oraz fakt pobierania lub niepobierania zasiłków chorobowych. Zasiłki te są wliczane do dochodu, dzielone przez 12 miesięcy;
 7. Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;

DOCHÓD UZYSKIWANY ZA GRANICĄ:

 1. W przypadku, gdy student lub członek rodziny studenta osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa NBP, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium;
 2. Jeżeli student lub członek rodziny studenta uzyska poza granicami RP dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód;

SKŁAD RODZINY:

 1. Do składu rodziny studenta wliczamy: studenta; małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,
  a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. Pojęcie szkoła oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;
 3. Szkoła wyższa – oznacza uczelnię, w rozumieniu przepisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;
 4. Nie uważa się za członka rodziny studenta rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 5. Za opiekuna prawnego rodziny studenta uznaje się osobę, która dla udowodnienia tego faktu może przedłożyć orzeczenie sądu rodzinnego, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wówczas dochody tej osoby wlicza się do dochodu rodziny studenta;
 6. Za opiekuna prawnego rodziny studenta nie uznaje się osoby, która wyrokiem sądu sprawuje tylko kuratelę nad członkiem (członkami) rodziny studenta;
 7. Jeśli rodzic studenta lub student, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, jest jednocześnie opiekunem prawnym innego dziecka (nie zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym), w dochodzie jego rodziny nie uwzględnia się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną, a w liczbie członków rodziny nie uwzględnia się tego dziecka;
 8. Za opiekuna faktycznego uważa się osobę, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka i dla udowodnienia tego faktu może przedłożyć orzeczenie sądu rodzinnego;
 9. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta, nawet jeśli są dzieci z tego związku, nie wlicza się również ojczyma oraz macochy, chyba że wystąpili z wnioskiem do sądu rodzinnego
  o przysposobienie dziecka;
 10. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
  w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
 11. W przypadku, gdy w stosunku do studenta deklarującego samotne wychowywanie dziecka, otrzymującego lub ubiegającego się o stypendium socjalne, wystąpią wątpliwości dotyczące samotnego wychowywania dziecka, dziekan może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji wyjaśniających sytuację rodziny;
 12. Dziecko – oznacza dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
 13. Osoba ucząca się – oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;
 14. W przypadku, gdy student spełnia wskazane w art. 88 ust. 2  i 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów rodziców i rodzeństwa studenta przy ustalaniu jego sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci;
 15. Student może składać dokumenty bez wykazywania w składzie rodziny swoich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz pozostających na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierających naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

• ukończył 26 rok życia  lub

• pozostaje w związku małżeńskim  lub

• ma na utrzymaniu swoim lub swojego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,
a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek  lub

• osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej  lub

• posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

Student, ten składa również oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (załącznik 23);

 1. Za stałe źródło dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renty po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej, alimentów, cyklicznie zawieranych umów zlecenia, umowy o dzieło a także dochód z gospodarstwa rolnego i inne.
 2. Jeżeli student zawrze związek małżeński po roku, z którego dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku, w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić małżonka oraz jego dochody za ten rok, z uwzględnieniem dochodu utraconego/ uzyskanego;
 3. Jeśli student wychowywał się w rodzinie zastępczej, to po uzyskaniu przez niego pełnoletności za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane;
 4. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe, nieodpłatne utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji;
 5. Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę jeżeli instytucje te zapewniają pełne, nieodpłatne utrzymanie;
 6. W sytuacji, gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej zaginął, student składając wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu zaginionego członka rodziny studenta, a także nie uwzględnia się go w składzie rodziny;
 7. W przypadku, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców studenta) nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nie może zostać przyznane, chyba że: 

 1. drugi z rodziców nie żyje;

 2. ojciec dziecka jest nieznany;

 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego
  z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W powyższych sytuacjach uznaje się, iż student złożył komplet dokumentów.

 1. W sytuacji, jeśli jeden z członków rodziny zmarł w roku, z którego dochód jest brany pod uwagę lub w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie stypendium, nie wpisuje się go do składu rodziny i jego dochód nie jest brany pod uwagę;
 2. W przypadku śmierci rodzica studenta lub utraty źródła dochodu, wysokość stypendium socjalnego może być ustalona ponownie na podstawie dochodów drugiego rodzica i ewentualnie przyznanej renty rodzinnej, na podstawie udokumentowanego dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód;
 3. Do składu rodziny studenta nie zalicza się rodzica, jeżeli rodzic nie żyje lub został uznany za zmarłego (akt zgonu, orzeczenie sądu),  rodzic zaginął (zaświadczenie z policji), rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia studenta), rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (wówczas do dochodu wlicza się alimenty), rodzic z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka oraz w innych szczególnie uzasadnionych sytuacjach (za szczególnie uzasadnioną sytuację nie może zostać uznany pobyt rodzica za granicą);
 4. Jeżeli członek rodziny studenta nie pracuje, nigdy nie pracował i nie osiąga żadnych dochodów obowiązany jest udokumentować brak pracy zarobkowej poprzez przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Pracy lub oświadczenia potwierdzające status osoby bezrobotnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych lub inne, w przypadku braku w/w dokumentów wniosek o przyznanie stypendium uznaje się za niekompletny;

INNE

 1. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie;
 2. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na wysokość dochodu w rodzinie studenta, (liczby członków rodziny, wyjazdu za granicę, uzyskania lub utraty dochodu, innych zmian), wnioskodawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia o tym fakcie pracownika dziekanatu w terminie 14 dni od zaistnienia tej zmiany (załącznik nr 6);
 3. W sytuacji, gdy Komisja Stypendialna poweźmie wątpliwości w sprawie przyznanego stypendium co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego stypendium, powiadamia niezwłocznie studenta pobierającego stypendium o konieczności złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania;
 4. Jeżeli zajdą okoliczności stwierdzające, że student przedstawił fałszywe dowody, na podstawie których ustalono prawo do  świadczeń, uczelnia ma prawo wznowić postępowanie w sprawie (art. 145 §1 KPA) i wezwać studenta do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka