Stypendium socjalne - wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Dokumenty wymienione w poniższym wykazie, należy dopasować do sytuacji rodziny.

 1. Załącznik nr 26 – oświadczenie o zapoznaniu się studenta/ członka rodziny studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych;
 2.       Zaświadczenia z innych uczelni (jeśli student studiował w innej uczelni) o okresie studiowania.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 4. Jeżeli student ubiega się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w szczególnie uzasadnionym i udokumentowanym przypadku, (dotyczy studentów wszystkich form studiów, niezależnie od zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym, nie związane z utrudnionym codziennym dojazdem) należy złożyć oświadczenie do wniosku o przyznanie ww. stypendium (załącznik nr 4) oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową i majątkową rodziny studenta;
 5. Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku studiów (załącznik nr 2);
 6. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - z centrum usług społecznych o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 600 zł. (dotyczy również studentów cudzoziemców);
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie (załącznik nr 10) o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu; c) wysokości należnego podatku;

Złożenie zaświadczenia o dochodach obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji.

Osoby rozliczające się razem powinny wykazać dochody osobno. Jeżeli Urząd Skarbowy wyda zaświadczenie z informacją, że podatnik nie figuruje w ewidencji podatkowej lub nie złożył za wymagany okres rozliczenia, należy wypełnić oświadczenie (załącznik nr 10) wykazując, iż dochód za rok bazowy wyniósł 0 (zero) zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowanych w kraju zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o ich wysokości lub uwzględnić je w oświadczeniu (załącznik nr 10 i 12);

 1. Jeśli student lub członek rodziny studenta osiągał dochody opodatkowane lub/i zwolnione od podatku dla osób do 26 roku życia w roku stanowiącym podstawę do obliczania dochodu lub/ i osiąga w roku bieżącym, należy wykazać źródła tego dochodu oraz okresy jego trwania (załącznik nr 11); 
 2. Jeżeli student lub członek jego rodziny osiągał dochody zwolnione od podatku dla osób do ukończenia 26 roku życia, należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość tego dochodu min: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (załącznik 10a), PIT-y 11, PIT – 37 a także wpisać źródła i okres osiągania tych dochodów jak powyżej, w załączniku nr 11;                                                            
 3. W przypadku osoby pobierającej dodatkowe świadczenie emerytalne lub rentowe tzw. „trzynastą”, „czternastą” emeryturę, należy przedstawić decyzję o przyznaniu tego świadczenia w poprzednim roku podatkowym;
 4. Jeżeli student/ członek rodziny studenta prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości zapłaconego podatku zryczałtowanego w roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta;
 5. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego mówiące o formie opodatkowania oraz o wysokości podatku zapłaconego w roku bazowym;
 6. W sytuacji, gdy student/ członek rodziny studenta prowadzi dział specjalny produkcji rolnej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z PIT-6 deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych oraz rodzaj produkcji, rozmiar, udział w dochodzie członka rodziny (PIT-6);
 7. Rodziny korzystające z ulgi podatkowej na dzieci mają obowiązek złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie z tego tytułu za rok kalendarzowym poprzedzający rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium. Jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać również w załączniku nr 12;
 8. Zaświadczenie z ZUS (z KRUS w przypadku pobierania renty rolniczej, rolniczej renty rodzinnej, lub emerytury rolniczej) i oświadczenie (załącznik nr 9) z podliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 9% zapłaconych w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta, w przypadku dochodu większego niż 0, trwającego do dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej;
 9. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (załącznik nr 17) - potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, pobierającej lub niepobierającej zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium – staż, wypłacany z Funduszu Pracy lub finansowany ze środków Unii Europejskiej (od – do kiedy) wraz z kwotami netto świadczeń pobranych za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczeń (np. świadczenie przyznane w kwietniu, zaświadczenie z dochodem netto za maj, przeliczenie od czerwca danego roku). Zaświadczenie (oświadczenie – zał. nr 17) takie jest bezwzględnie wymagane również, gdy mamy do czynienia z utratą dochodu;
 10. Dokument określający datę oraz wysokość utraconego dochodu w bazowym roku podatkowym lub po tym roku (netto) w szczególności PIT-11 oraz świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający - zakończenie umowy o pracę, utratę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego (j.w.), wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy
  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakończenie umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
 11. Dokument określający wysokość dochodu (netto) uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągany w bazowym roku podatkowym, w szczególności: umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego wypłacanego z Funduszu Pracy lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie/ wznowienie* działalności gospodarczej, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego, pełnienie służby w WOT – dochód, który traktowany jest jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa;
 12. Dokument określający datę oraz wysokość dochodu (netto) uzyskanego po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (np. umowa podpisana w kwietniu, zaświadczenie z dochodem netto za maj, przeliczenie od czerwca danego roku)- potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego wypłacanego z Funduszu Pracy lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie/ wznowienie działalności gospodarczej, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego, pełnienia służby w WOT – dochód, który traktowany jest jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa;
 13. W przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, opodatkowanej:  
 1. na zasadach ogólnych - dochodem uzyskanym jest dochód  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był większy niż zero; (załącznik nr 14)
 2. na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - dochodem uzyskanym jest kwota zadeklarowanego
  w Urzędzie Skarbowym przychodu miesięcznego; (załącznik nr 14);
 3. na zasadach karty podatkowej - dochodem miesięcznym jest dochód uzyskany wg kwoty zapłaconego podatku, podzielony przez 12 miesięcy; (załącznik nr 14) - patrz obwieszczenie MRPiPS w sprawie wysokości dochodu za działalności podlegającej opodatkowaniu na postawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wydane na podstawie art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

 1. Oświadczenia (załącznik nr 12) studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres, na który ma zostać przyznane świadczenie, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji);
 2. Zaświadczenie lub/ i oświadczenie (załącznik nr 12) o stypendiach doktorskich, doktoranckich i sportowych pobieranych przez członków rodziny studenta, za rok  bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów;
 3. Zaświadczenie właściwego organu gminy mówiące o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wg stanu posiadania w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 15 - obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji). Dochód z gospodarstwa rolnego według obowiązującego
  w dniu składania wniosku przelicznika z hektara przeliczeniowego, należy uwzględnić w załączniku nr 12;
 4. W przypadku oddania gruntów w dzierżawę całości lub części gospodarstwa rolnego, kopię umowy dzierżawy spełniającą wymagania określone w art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 5. Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
  z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 6. W przypadku rodzin rolniczych zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu należnych składek na ubezpieczenie społeczne za pracujące
  w gospodarstwie rolnym osoby, będące (rolnik) oraz nie będące właścicielami (rolnik małżonek) gospodarstwa, a także zaświadczenie
  o pobieranych lub niepobieranych zasiłkach chorobowych za rok bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów lub oświadczenie (załącznik nr 16);
 7. Oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z odpisem wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie (studenta, rodzeństwa lub dzieci studenta) albo spoza rodziny lub kopią odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopią odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem → do wglądu;
 8. Oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z notarialnie poświadczonym oświadczeniem woli o płaceniu alimentów, w przypadku posiadania przez studentów dzieci, niewychowywanych wspólnie z drugim rodzicem, nieposiadających wyroków sądowych lub kopię postanowienia
  o zabezpieczeniu powództwa, przed ogłoszeniem wyroku alimentacyjnego → do wglądu;
 9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia a także przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów (dodatkowo oświadczenie - załącznik nr 13);
 10. Zaświadczenie od komornika  o całkowitej/ częściowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  w roku bazowym.
 11. Zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z określeniem kwoty pobranej w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta. Jeśli nie pobierano świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy przedstawić stosowne zaświadczenie;
 12. Oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z wyrokiem oddalającym powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od jednego z rodziców → do wglądu;
 13. Oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z prawomocnym orzeczeniem sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka/ studenta → do wglądu;
 14. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub takiej, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta) → do wglądu;
 15. W przypadku rozwodu lub separacji oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z odpisem prawomocnego wyroku sądu orzekającego → do wglądu lub zaświadczenie o sprawie w toku;
 16. W przypadku śmierci rodzica (-ów) - oświadczenie (załącznik nr 24)  wraz z odpisem aktu zgonu → do wglądu;
 17. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z odpisem aktu zgonu małżonka lub/ i kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty → do wglądu;
 18. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez studenta (-tkę) – oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z odpisem aktu małżeństwa studenta → do wglądu;
 19. Oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z odpisem wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków → do wglądu;
 20. Oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z odpisem wyroku sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej → do wglądu;
 21. W przypadku gdy ojciec jest nieznany – oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z odpisem zupełnym aktu urodzenia dziecka/ studenta → do wglądu;
 22. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta: kopię decyzji o pobieraniu renty lub odmowie jej przyznania;
 23. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego lub oświadczenie (załącznik nr 18) członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
 24. Zaświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w roku kalendarzowym poprzedzającym ubieganie się
  o stypendium lub oświadczenie (załącznik nr 21);
 25. Zaświadczenia ze szkół lub oświadczenie (załącznik nr 19) dzieci i/lub rodzeństwa oraz oświadczenie (załącznik nr 24) wraz z odpisami skróconych aktów urodzenia dzieci i/ lub rodzeństwa (do 18 roku życia) → do wglądu;
 26. Zaświadczenia ze szkół/ uczelni wyższych dzieci i/ lub rodzeństwa (od 18 do 26 roku życia) będących na utrzymaniu rodziców oraz oświadczenie (załącznik nr 20); Jeśli uczą się/ studiują niestacjonarnie, dodatkowo z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy lub oświadczenie (załącznik nr 17), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu wg zasad obliczania dochodu;
 27. Oświadczenie (załącznik 23) niezbędne do ustalenia samodzielności finansowej studenta;
 28. Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną np. zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta
  w miejscach odosobnienia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej lub decyzję o nieprzyznaniu ww. renty, itp.;
 29. Dokumenty powyższe dotyczą również studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń.
 30. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25).

Na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania sytuacji rodziny!

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w oryginale, z zastrzeżeniem pkt a i b, ponieważ:

 1. w przypadku przedłożenia kopii dokumentu należy przedstawić oryginał w celu poświadczenia kopii przez osobę przyjmującą dokumenty.
 2. dokumenty publiczne, o jakich mowa w art. 5 ustawy o dokumentach publicznych przedkłada się w oryginale do wglądu. Wykaz dokumentów publicznych przedłożonych do wglądu student wpisuje do załącznika nr 24.

Dokumenty wygenerowane elektroniczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (np. wypis z CEiDG, KRS, deklaracje PIT itp.) nie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Wszystkie składane przez studenta dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski.

Tłumaczenie musi być dokonane przez podmiot uprawniony do dokonywania tłumaczeń w Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie pochodzenia studenta.

Dostarczenie tłumaczenia jest obowiązkiem osoby składającej wniosek.

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka