Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora, wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie
co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium rektora może ubiegać się:

 1. student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:
 1. w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane, zaliczył rok studiów do 30 września (w przypadku studenta, o którym mowa
  w ust. 14 do ostatniego dnia semestru zimowego),
 2. uzyskał za rok studiów, o którym mowa w lit. a, wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
 1. student przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 1. ukończył studia pierwszego stopnia w terminie określonym w Regulaminie studiów UJK oraz Zarządzeniu Rektora w sprawie szczegółowej organizacji danego roku akademickiego,
 2. uzyskał za ostatni rok studiów pierwszego stopnia wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UJK. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, którzy otrzymują stypendium rektora na I roku studiów nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym. Ustalając liczbę 10% studentów uprawnionych do ubiegania się o stypendium rektora bierze się pod uwagę ogólną liczbę studentów na danym kierunku studiów wg stanu na dzień 15 października danego roku. Jeżeli dzień 15 października przypada w dniu wolnym od pracy liczba ustalana jest w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

W przypadku studenta, który skierowany przez UJK odbywał w poprzednim roku akademickim studia w innej uczelni w kraju lub zagranicą w ramach umowy lub programu wymiany studenckiej, warunkiem przyznania stypendium rektora jest zaliczenie danego roku studiów najpóźniej do dnia 15 października roku akademickiego, w którym student może pobierać stypendium.

 

Stypendium rektora nie może otrzymywać student, który:

 1. powtarza rok studiów;
 2. wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku.

 

Wniosek, o przyznanie stypendium  rektora, stanowiący załącznik do Regulaminu należy złożyć do Komisji Stypendialnej, za pośrednictwem dziekanatu, do dnia 15 października danego roku, zaś w przypadku studentów, o których mowa w ust. 14 – do dnia 15 marca każdego roku. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów, potwierdzających uzyskanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, zawierające informacje o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.

Student zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

W przypadku zaświadczeń w języku obcym student zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie wykonane przez podmiot uprawniony do dokonywania tłumaczeń w Rzeczpospolitej Polskiej.

Pracownik dziekanatu weryfikuje w systemie warunki formalne do złożenia wniosku, poprawność uzupełnionego wniosku i na wniosku złożonym w dziekanacie, dostarczonym przez studenta, potwierdza wysokość osiągniętej przez studenta średniej ocen uzyskanej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek, a także datę złożenia wniosku.

Stypendium rektora przyznawane jest na okres roku akademickiego, a w przypadku studentów, dla których ostatni rok studiów obejmuje jeden semestr, stypendium rektora przyznawane jest na semestr.

Studentom studiów drugiego stopnia (studia 3-semestralne), rozpoczynającym studia drugiego stopnia od semestru letniego, stypendium rektora przyznawane jest na pierwszy rok akademicki, obejmujący pierwszy i drugi semestr studiów drugiego stopnia, oraz w kolejnym roku akademickim – na trzeci semestr.

Studentom rozpoczynającym studia drugiego stopnia od semestru letniego stypendium rektora jest przyznawane w oparciu o średnią ocen z trzeciego roku studiów pierwszego stopnia (gdy trwał on dwa semestry) albo w oparciu o średnią ocen za ostatni semestr studiów pierwszego stopnia (w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr).

Studentom trzeciego semestru studiów drugiego stopnia średnią ocen oblicza się za wyniki uzyskane w semestrze pierwszym i drugim studiów drugiego stopnia.

Studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się semestrem zimowym, średnią ocen oblicza się za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, (gdy trwał on dwa semestry) albo za ostatni semestr studiów pierwszego stopnia (w przypadku gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr).

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O przyznaniu stypendium rektora decyduje miejsce studenta na liście rankingowej.

We wniosku o stypendium rektora nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane
w okresie urlopów od zajęć, o których mowa w Regulaminie studiów UJK, z wyłączeniem urlopu krótkoterminowego

Osoby, które uzyskały osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w okresie pomiędzy egzaminem dyplomowym kończącym studia pierwszego stopnia, który nastąpił przed dniem 30 września danego roku, a dniem 30 września tego samego roku mogą zaliczyć te osiągnięcia do osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Średnią ocen dla studentów studiujących w UJK wylicza się zgodnie z Regulaminem Studiów.

Student, studiujący dotychczas poza UJK, winien złożyć zaświadczenie z właściwego dziekanatu poprzedniej uczelni o wysokości średniej ocen za wyniki w nauce oraz o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych z roku studiów trwającego przynajmniej dwa semestry.

Przeliczanie wartości i ocen ze skali 2-6 na wartości i oceny w skali ocen obowiązującej
w Uniwersytecie następuje zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do Regulaminu.

Uzyskane punkty za ten sam rodzaj osiągnięć (wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe) nie sumują się. Do łącznej punktacji przyjmuje się najwyższą uzyskaną liczbę punktów za dany rodzaj osiągnięć.

Wysokość stypendium rektora, w zależności od liczby uzyskanych punktów, określana jest w ustaleniach szczegółowych według poniższej tabeli:

liczba punktów

rodzaj stypendium

10 i powyżej

I stopień

4 – 9 pkt.

II stopień

1 – 3 pkt.

III stopień

 

Lista studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla każdego kierunku studiów ustalana jest na podstawie listy rankingowej utworzonej według sumy punktów stypendialnych (od wartości najwyższej do najniższej) uzyskanych za osiągnięcia brane pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium rektora. Dla każdego kierunku studiów obowiązuje lista rankingowa obejmująca wszystkie lata, formy i poziomy studiów.

W przypadku uzyskania przez studentów równej liczby punktów, stypendium przyznawane jest studentowi, który uzyskał wyższą średnią ocen.

W przypadku, gdy studenci uzyskają taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą średnią ocen, o przyznaniu stypendium decyduje wyższa liczba punktów za osiągnięcia naukowe.

W przypadku gdy po zastosowaniu kryteriów, o których mowa powyżej nie można ustalić osoby uprawnionej do pobierania stypendium, KS lub OKS odmawia przyznania stypendium rektora.

 

Lista rankingowa przekazywana jest do rektora:

 1. w semestrze zimowym – do 31 października – dla studentów, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego;
 2. w semestrze letnim – do 31 marca – dla studentów, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego.

 

Jeżeli dzień 31 października lub 31 marca przypadają w dniu wolnym od pracy, lista rankingowa,
o której mowa powyżej, przekazywana jest w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

Przy ocenie wniosku studenta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października do dnia 30 września danego roku akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego oraz osiągnięcia od 1 marca do 28 lutego roku następnego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego. Osiągnięcia udokumentowane w późniejszym terminie nie podlegają punktacji

Kryteria przyznawania stypendium rektora

WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE

Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się średnią ocen nie niższą niż 4,3 przyjmując następującą punktację:

 1. 4,91 – 5,0 – 9 pkt
 2. 4,70  – 4,90 – 3 pkt
 3. 4,30 – 4,69 – 1 pkt

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 1. Osiągnięcia naukowe studenta, związane z kierunkiem studiów, oceniane są według następującej punktacji, z zastrzeżeniem ust. 6:
 1. łączne spełnienie poniższych warunków, określonych w ppkt a i b – 9 pkt:
 1. autorstwo albo współautorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego z wykazu czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, lub autorstwo albo współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub samodzielny udział
  w projekcie badawczym, finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego na podstawie umowy z UJK albo udzielony patent lub wzór użytkowy oraz
 2. czynny samodzielny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych);
 1. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków – 3 pkt:
  1. autorstwo albo współautorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego z wykazu czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
  2. autorstwo albo współautorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, lub
  3. autorstwo albo współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy; lub
  4. samodzielny udział w projekcie badawczym, finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego na podstawie umowy z UJK albo udzielony patent lub wzór użytkowy;
 2. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków – 1 pkt:
 1. autorstwo (samodzielne) artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie innym niż wymienione w wykazie czasopism, o których mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy lub
 2. autorstwo (samodzielne) rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, o których mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy lub
 3. co najmniej dwie samodzielne publikacje opublikowane w materiałach pokonferencyjnych (np. zeszyty naukowe) lub
 4. czynny, samodzielny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych.
 1. Przy ocenie osiągnięć naukowych nie uwzględnia się: członkostwa oraz pełnienia funkcji kierowniczych w studenckich kołach naukowych lub innych organizacjach studenckich, publikacji o charakterze nienaukowym, artykułów lub publikacji naukowych, które nie zostały wydane (np. w recenzji lub druku), certyfikatów językowych, staży, kursów, wolontariatu, praktyk o charakterze nienaukowym (zawodowe), referatów, prezentacji lub posterów o charakterze nienaukowym oraz referatów wykazanych w kategorii autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej, referatów, prezentacji wygłoszonych na seminariach naukowych, udziału w pracach badawczych kół naukowych oraz w projektach niebadawczych (np. szkoleniowych, dydaktycznych), wystąpień po przedstawieniu abstraktów, udziału w debatach, wizyt studyjnych o charakterze nienaukowym, udziału w projekcie badawczym polegającym na wykonywaniu czynności administracyjnych lub technicznych przy realizacji projektu badawczego, uczestnictwa w szkoleniach oraz warsztatach, pełnienia funkcji opiekunów kolonii/obozów, udziału w konkursach organizowanych w ramach Dni Jakości Kształcenia organizowanych w UJK, pomocy w organizacji konferencji, seminariów naukowych, innych wydarzeń naukowych oraz nienaukowych w Uniwersytecie.
 2. Sposób udokumentowania:
  1. kserokopia stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona
   i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
  2. zaświadczenie lub certyfikaty organizatora konferencji/sesji naukowej potwierdzające udział studenta zawierające nazwisko autora/autorów, tytuł referatu/posteru, nazwę i termin konferencji/sesji naukowej, zasięg konferencji/sesji (międzynarodowa, krajowa);
  3. zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu/zatwierdzonego wzoru użytkowego lub zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o zgłoszeniu patentu/wzoru użytkowego;
  4. zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt lub kierownika projektu o uczestnictwie studenta w projekcie zawierające: nazwę jednostki prowadzącej lub uczestniczącej w projekcie badawczym, pełnioną funkcję studenta w projekcie, krótki opis zadań oraz okres uczestnictwa w projekcie.
 3. Do uznania osiągnięcia naukowego studenta wymagana jest afiliacja w UJK, za wyjątkiem studentów którzy w ocenianym okresie byli studentami innej uczelni.    
 4. W przypadku, gdy:
 1. w osiągnięciach naukowych, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1 wystąpi współautorstwo publikacji z inną osobą (np. studentem lub nauczycielem akademickim) następuje obniżenie liczby przyznanych punktów do 3;
 2. w osiągnięciach naukowych, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 2, wystąpi współautorstwo publikacji z inną osobą (np. studentem lub nauczycielem akademickim) następuje obniżenie liczby przyznanych punktów do 1;

W osiągnięciach naukowych, o których mowa powyżej wystąpi wspólne wygłoszenie referatu z inną osobą (np. studentem lub nauczycielem akademickim) następuje obniżenie liczby przyznanych punktów do 3.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

 1. Osiągnięcia artystyczne studenta, związane z kierunkiem studiów, oceniane są według następującej punktacji, z zastrzeżeniem ust. 9:
 1. samodzielny udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych
  i projektowych (miejsca punktowane) lub laureat krajowych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym lub wystawa, koncert, przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub
  co najmniej 15 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 10 wyemitowanych w mediach uczelnianych audycji w danym roku akademickim – 9 pkt;
 2. samodzielny udział w krajowych konkursach przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze krajowym lub wystawa, koncert, przedstawienie w krajowym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 10 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 7 wyemitowanych
  w mediach uczelnianych audycji w danym roku akademickim – 3 pkt;
 3. laureat regionalnych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze regionalnym

lub wystawa, koncert, przedstawienie w regionalnym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 5 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 5 wyemitowanych w mediach uczelnianych audycji
w danym roku akademickim – 1 pkt.

 1. Za osiągnięcia artystyczne niezwiązane z kierunkiem studiów przyznaje się 1 pkt.
 2. Za grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym lub krajowym przyznaje się 1 pkt. Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu regionalnym nie są punktowane.
 3. Przy ocenie osiągnięć artystycznych nie uwzględnia się: dorobku artystycznego studenta, uzyskanego w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub praktyk zawodowych, wystaw sprawozdawczych studentów, wystaw poplenerowych, publikacji w prasie lokalnej i czasopismach uczelnianych, zajęcie dalszego niż 6 miejsce w konkursie międzynarodowym oraz dalszego niż 3 miejsce w konkursie krajowym, uczestnictwa w warsztatach, tworzenia podcastów, organizacji/prowadzenia imprez artystycznych.
 1. Sposób udokumentowania: certyfikat lub zaświadczenie organizatora zawierające informację o terminie i zasięgu konkursu (międzynarodowy/krajowy), nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce, wykaz linków do publikacji lub nagrań. 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓLZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE KRAJOWYM

 1. Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym studenta reprezentującego UJK oceniane według następującej punktacji:
 1. członek kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej, reprezentant UJK na Uniwersjadzie
  lub w Akademickich Mistrzostwach Świata lub w Akademickich Mistrzostwach Europy lub Europejskich Igrzyskach Studenckich, medalista Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy, medalista Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach zespołowych lub medalista indywidualny Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych, medalista Mistrzostw Polski w kategorii Seniorów, zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach
  co najmniej II ligi państwowej – 9 pkt;
 2. medalista Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji drużynowej w dyscyplinach indywidualnych, medalista Akademickich Mistrzostw Polski w kategorii Uniwersytetów, medalista Mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowców, medalista Mistrzostw Polski AZS w klasyfikacji drużynowej w dyscyplinach drużynowych, medalista Mistrzostw Polski AZS w klasyfikacji indywidualnej w sportach indywidualnych – 3 pkt;
 3. zawodnik zdobywający awans do Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów w dyscyplinach drużynowych, finalista Akademickich Mistrzostw Polski sklasyfikowany w pierwszych 50% stawki startujących w konkurencji zawodników w dyscyplinach indywidulanych, zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach III ligi państwowej – 1 pkt.
  1. Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. Weryfikacji i ocenie nie podlegają wyniki uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
  2. Wymóg reprezentacji UJK wskazany w ust. 12 nie dotyczy studentów, którzy w okresie uzyskania ocenianych wyników byli studentami innych uczelni oraz członków kadry olimpijskiej
   i paraolimpijskiej.

STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
  o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

Formalno-prawne uprawnienia do otrzymania stypendium rektora

 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

 

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

 

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 

Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach wynosi 11 albo 12 semestrów.

 

Do okresu, przez który przysługują świadczenia wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów UJK.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka