Stypendium rektora dla doktorantów

Stypendium rektora

 

 1. Stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów do 30 września i w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku spełnił łącznie następujące warunki
 1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
 2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
 3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
 1. Wniosek, o przyznanie stypendium  rektora, stanowiący załącznik do Regulaminu świadczeń należy złożyć do Komisji Stypendialnej za pośrednictwem dziekanatu właściwego wydziału do dnia 15 października każdego roku akademickiego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uzyskanie osiągnięć koniecznych do otrzymania stypendium rektora.
 2. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.
 3. Dla doktorantów danego kierunku sporządzana jest lista rankingowa za trzeci rok studiów, zgodnie z punktacją wyliczoną według ust. 1. Przy sporządzaniu listy rankingowej nie uwzględnia się doktorantów, którzy uzyskali zerową liczbę punktów chociażby z jednego z kryteriów podlegających ocenie tj:
 1. za wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
 2. za postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
 3. za szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej.
 1. Stypendia rektora wskazane w ust. 4, przyznawane są według kolejności na liście rankingowej,
  do wyczerpania przyznanych na ten cel środków finansowych, dla poszczególnych wydziałów (listy rankingowe tworzone są odrębnie dla każdego kierunku).
 2. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia rektora na dany rok akademicki dla poszczególnych wydziałów określa rektor w uzgodnieniu z samorządem studenckim (ustalenia szczegółowe). W przypadku, gdy na wydziale prowadzone są dwa lub więcej kierunki studiów, podziału środków na poszczególne kierunki studiów dokonuje prorektor właściwy ds. studenckich i doktoranckich, na wniosek KS, proporcjonalnie do liczby doktorantów na kierunku.
 3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów na liście rankingowej przez kilku doktorantów, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskanych z oceny parametrycznej za poprzedni rok studiów.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny parametrycznej, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej.
 5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminów objętych programem studiów.
 6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za wyniki egzaminów objętych programem studiów, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za zaangażowanie w pracy dydaktycznej.
 7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za zaangażowanie w pracy dydaktycznej, kryterium decydującym jest większa średnia ocen z poprzedniego roku studiów.
 8. Przy ocenie wniosku doktoranta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października
  do dnia 30 września danego roku akademickiego.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów UJK.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka