Zakwaterowanie w Domu Studenta

Zakwaterowanie w Domach Studenta odbywa się zgodnie z zasadami określonymi      w § 26 Zarządzenia Rektora Nr 137/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

1. O przyznanie miejsca w Domu Studenta mogą ubiegać się studenci UJK.

2. Miejsce w Domu Studenta przyznawane jest na okres 9 miesięcy poczynając od dnia 1 października danego roku akademickiego.

3. Przyznanie miejsca w Domu Studenta studentowi, który złożył wniosek o zamieszkanie wraz z małżonkiem lub dzieckiem jest równoznaczne z przyznaniem tego prawa małżonkowi lub dziecku.

4. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

5. Miejsce w Domu Studenta przyznawane jest na podstawie listy rankingowej.

6. Pozycję na liście rankingowej, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala się na podstawie liczby punktów wyliczanych przez upoważnionego pracownika Uczelni w oparciu o przedstawione przez studenta dokumenty. Liczbę punktów odnotowuje się na wniosku studenta.

7. Studenci, których oboje rodzice nie żyją lub którzy są wychowankami domów dziecka lub przebywają w pieczy zastępczej umieszczani są na liście rankingowej w pierwszej kolejności.

8. Przy ustalaniu liczby punktów przyjmuje się następujące kryteria:

1) odległość od stałego miejsca zamieszkania:

a) do 30 km – 0 pkt.,

b) 31 – 80 km – 5 pkt.,

c) 81 – 150 km – 10 pkt.,

d) 151 – 250 km – 15 pkt.,

e) powyżej 250 km – 20 pkt.

2) inne:

a) studiowanie na co najmniej dwóch kierunkach – 5 pkt.,

b) posiadanie tylko jednego rodzica – 10 pkt.,

c) przebywanie w pieczy zastępczej – 10 pkt.,

d) posiadanie uczącego się rodzeństwa w szkołach dziennych lub studiującego na studiach stacjonarnych – 5 pkt.,

e) poniesienie szkody w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź), które wydarzyło się w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – 10 pkt.,

f) wykonywanie działalności społecznej np.: w Samorządzie Studentów, organizacjach młodzieżowych, w Radzie Mieszkańców Domu Studenta – 8 pkt.

3) punkty ujemne przyznaje się, gdy mieszkaniec:

a) został pozbawiony miejsca w Domu Studenta – 30 pkt.,

b) trzykrotnie uchybił terminowi dokonywania opłat za miejsce w Domu Studenta – 10 pkt.,

c) został prawomocnie ukarany przez komisję dyscyplinarną a kara nie uległa zatarciu – 10 pkt.

9. Miejsce w Domu Studenta dla studentów UJK oraz ich małżonków i dzieci przyznawane jest na pisemny wniosek studenta opublikowany na stronie UJK.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w terminie do dnia:

1) 20 września – w przypadku studentów rozpoczynających studia na UJK;

2) 16 czerwca – w przypadku pozostałych studentów.

11. Do wniosku o którym mowa w ust. 9 należy dołączyć następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia;

2) potwierdzenie odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibą Uczelni, np. biletu PKS, PKP;

3) odpis aktu małżeństwa (do wglądu) – w przypadku studentów starających się o pokój małżeński;

4) odpis aktu urodzenia (do wglądu) – w przypadku studentów składających wniosek o zamieszkanie wraz z dzieckiem;

5) inne dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 29 ust. 8 pkt 2 niniejszego Regulaminu (dokumenty takie jak: wydane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, orzeczenia sądowe przedstawiane są tylko do wglądu).

12. Student składa podanie wyłącznie do wskazanego przez siebie Domu Studenta. Złożenie podań do większej ilości Domów Studenta powoduje skreślenie z listy osób ubiegających się o miejsce.

13. W wypadku braku wolnych miejsc we wskazanym Domu Studenta studentowi może być przyznane miejsce w innym Domu Studenta.

14. Student, który w celu otrzymania miejsca w Domu Studenta przedstawił nieprawdziwe dane lub dokumenty, z chwilą ujawnienia tego faktu zostaje pozbawiony decyzją prorektora właściwego ds. studenckich miejsca w Domu Studenta.

15. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 zostaje przekazany Komisji w skład której wchodzą: pracownicy Uczelni wskazani przez rektora oraz studenci delegowani przez samorząd studencki.

16. Na pierwszym spotkaniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji. Wybór następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

17. Komisja ustala listę rankingową i na jej podstawie po dniu 16 czerwca rozdysponowuje 60% miejsc w Domach Studenta (pierwsze rozdysponowanie miejsc).

18. Po dniu 20 września Komisja rozdysponowuje 38% miejsc w Domach Studenta (drugie rozdysponowanie miejsc).

19. Na liście rankingowej przy drugim rozdysponowaniu miejsc uwzględnia się osoby, które rozpoczynają studia na UJK oraz osoby, którym nie przyznano miejsc podczas pierwszego rozdysponowania.

20. Informację o przyznaniu miejsca w Domu Studenta można uzyskać w Domu Studenta lub zostanie przekazana na adres mailowy, który został wskazany we wniosku.

21. Osoby, którym nie przyznano miejsca w Domu Studenta w drugim rozdysponowaniu mogą do dnia 28 września składać wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy stanowiące załącznik do Regulaminu.

22. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zostaje przekazany Komisji. Komisja ustala listę rankingową i rozdysponowuje na jej podstawie po dniu 28 września, 2% miejsc w Domach Studenta, a także miejsca przyznane podczas pierwszego i drugiego rozdysponowania, które uległy zwolnieniu.

23. Osoby, którym nie przyznano miejsc, na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy zostają wpisane na listę rezerwową.

24. Osoby zamieszczone na liście rezerwowej mogą uzyskać miejsce w Domu Studenta w przypadku zwolnienia się miejsc.

25. Studenci studiów niestacjonarnych a także studenci innych uczelni mogą otrzymać miejsce w Domu Studenta w ramach wolnych miejsc.

26. Mieszkaniec traci miejsce w Domu Studenta w przypadku:

1) upływu przyznanego okresu zakwaterowania;

2) braku wpłaty lub nieuzupełnienia kaucji w wyznaczonym terminie;

3) upływu terminu deklarowanej rezygnacji z miejsca;

4) skreślenia z listy studentów;

5) prawomocnego zawieszenia w prawie studenta do zamieszkania w Domu Studenta decyzją komisji dyscyplinarnej na okres trwania zawieszenia.

27. Mieszkaniec może być pozbawiony prawa do zamieszkania w Domu Studenta na podstawie pisemnej decyzji prorektora właściwego ds. studenckich i doktoranckich, jeżeli:

1) naruszył postanowienia Regulaminu Domu Studenta;

2) rozpoczął urlop dziekański lub zdrowotny;

3) uchybił postanowieniom ślubowania studenckiego lub w inny sposób dopuścił się zachowania uchybiającego godności studenta;

4) zalega z opłatą za zakwaterowanie za dwa kolejne okresy miesięczne.

28. Zasady pobytu w Domu Studenta, w tym uprawnienia oraz obowiązki mieszkańca, przepisy porządkowe, odpowiedzialność materialną mieszkańców oraz uprawnienia i obowiązki Rady Mieszkańców określa Regulamin Domu Studenta.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka