Zasady kwaterowania i przebywania w domach studenta

Zasady kwaterowania i przebywania w domach studenta w okresie  obowiązywania stanu epidemii

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji o przyznaniu miejsca w domu studenta. W trakcie procesu kwaterowania nie ma możliwości dokonywania zamiany miejsc.

Rezygnacja z miejsca w domu studenckim

Osoba, która zrezygnuje z przyznanego miejsca, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować pracowników Sekcji Obsługi Domów Studenta telefonicznie, nr tel. 41 349 73 52, 41 349 73 57,
41 349 73 63 lub mailowo: domy.studenta@ujk.edu.pl.

Termin i godzina kwaterowania

Kwaterowanie odbywa się w godzinach pracy administracji domów studenta tj. od 7.00 do 15.30. Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim, jest zobowiązana do określenia planowanego terminu i godziny przyjazdu się do domu studenckiego w celu zakwaterowania poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Osoba, która zgłosi się do zakwaterowania bez uprzedniego poinformowania lub w terminie innym niż zadeklarowany, jest obsługiwana w ostatniej kolejności, z uwzględnieniem godzin pracy administracji domu studenckiego.

Procedura kwaterowania

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim we wskazanych przez siebie dniu i godzinie, zgłasza się do administracji domu studenckiego, w którym otrzymała miejsce, w celu dokonania zakwaterowania. W trakcie zakwaterowania student lub doktorant jest zobowiązany przedłożyć podpisane przez siebie oświadczenie, potwierdzające m.in. że:

 • zapoznał się z Regulaminem Domów Studenckich UJK;
 • zobowiązuje się do terminowego wnoszenia odpłatności za zajmowane miejsce w domu studenckim;
 • zobowiązuje się do terminowego wniesienia kaucji;
 • zobowiązuje się do przestrzegania zasad zamieszkiwania w domu studenckim UJK, uwzględniających procedury mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
 • został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachorowania na COVID-19 lub kontaktu z osobą zakażoną, miejsce w domu studenckim UJK nie stanowi miejsca wyznaczonego do odbywania kwarantanny lub izolacji i w związku tym nie przysługują wobec Uczelni lub zarządzającego domem studenckim roszczenia o zapewnienie miejsca odbywania kwarantanny lub izolacji, jak również wyżywienia.

Na teren akademika może, z bagażami, wejść tylko osoba uprawniona do zakwaterowania, dopuszcza się możliwość skorzystanie z pomocy innej osoby w sytuacji znoszenia i wnoszenia przedmiotów/rzeczy o dużych gabarytach.

Osoba, która chce zakwaterować się w domu studenta musi być zaopatrzona we własne środki ochrony osobistej.

Po złożeniu oświadczenia osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim UJK, otrzymuje w administracji domu studenckiego klucz do pokoju.

Ograniczenia wstępu do domu studenckiego

Rektor, w przypadku wzrostu zagrożenia epidemicznego, może zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących wstępu na teren domu studenckiego.

Ograniczenia kwaterowania

Osoba, u której występują objawy chorobowe (nie dotyczy chorób przewlekłych) nie może być zakwaterowana w domu studenta. Osoba, która stwierdza u siebie objawy chorobowe, powinna skontaktować się z Sekcją Obsługi Domów Studenta w celu ustalenia indywidualnego terminu zakwaterowania. Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta może odmówić zakwaterowania osoby, u której występują objawy chorobowe (nie dotyczy chorób przewlekłych).

Niestosowanie się do ww. zasad może skutkować odmową zakwaterowania.

Zasady korzystania z domów studenta

Obowiązki i ograniczenia

Mieszkańcy domów studenta zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (w tym na korytarzach) i zachowywania odległości co najmniej 1,5 m, a także do każdorazowej dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku.

Mieszkańcy domów studenta mają zapewnione środki do dezynfekcji (dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone przy wejściu do budynku.

 

Instrukcje i informacje wywieszane w domu studenta

W domach studenta umieszczone są (w języku polskim i języku angielskim):

 • w widocznych miejscach:
  • informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami, w szczególności z objawami chorobowymi układu oddechowego;
  • numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych oraz instrukcja postępowania w przypadku zaobserwowania u siebie objawów mogących świadczyć o zarażeniu SARS-CoV-2;
 • w pomieszczeniach wspólnych - informacje o liczbie osób mogących korzystać z pomieszczenia w tym samym czasie;
 • w pralniach i salach telewizyjnych - instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk;
 • przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja dotyczące dezynfekcji rąk.

Recepcje domów studenta wyposażone są w termometry bezdotykowe.

Zakaz przebywania w domu studenckim osób niezakwaterowanych

Na terenie domów studenta obowiązuje zakaz przebywania osób tam niezakwaterowanych.

Dezynfekcja

Administracja domu studenta odpowiada za zapewnienie regularnej dezynfekcji powierzchni takich jak poręcze, klamki, przyciski windy itp.

Wymiana pościeli odbywa się zgodnie z zasadami zapewniającym możliwość wymiany pościeli przy ograniczeniu kontaktu między mieszkańcami.

Miejsca izolacji

W każdym domu studenta wyznaczone jest pomieszczenie (wyposażone dodatkowo w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), jako miejsce izolacji.

Pracownicy administracyjni domów studenta, pracownicy recepcji informują studentów o obowiązujących zasadach sanitarnych i są zobowiązani do reagowania w sytuacjach ich łamania. Niestosowanie się do w/w zasad sanitarnych funkcjonowania domów studenta stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w domu studenckim.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia u mieszkańca domu studenta:

Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów bądź kontaktu z osobą zakażoną

Jeśli mieszkaniec domu studenta:

 • zauważy u siebie niepokojące objawy (gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata smaku i węchu),
 • miał kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-Cov-2

powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady oraz powiadomić pracowników Sekcji Obsługi Domów Studenta.

Od momentu zauważenia u siebie objawów mieszkaniec domu studenta zobowiązany jest do pozostania w swoim pokoju i nieopuszczania go do momentu uzyskania instrukcji działania przez lekarza POZ. O wszelkich zaleceniach co do sposobu działania, student powinien na bieżąco informować kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta.

Od momentu zalecenia pozostania w izolacji, zarówno osoba, u której podejrzewa się wystąpienie zarażenia, jak i osoby zakwaterowane z nią w jednym pokoju lub segmencie zobowiązane są do pozostania w swoich pokojach/segmentach na czas określony w aktualnych zaleceniach Ministerstwa Zdrowia. Wyjątkiem jest opuszczenie domu studenta w celu odbycia wizyty lekarskiej/przeprowadzenia badania na obecność SARS-CoV-2 lub przejścia do tzw. izolatki. W tym czasie osoby te nie mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych, tj. korytarzy, pralni/suszarni, sali telewizyjnej.

Skierowanie na badania na wykrycie wirusa SARS-CoV-2

Jeśli mieszkaniec domu studenta otrzyma skierowanie na badania na wykrycie obecności wirusa SARS-CoV-2 powinien udać się na badania indywidualnym środkiem transportu. Jeśli mieszkaniec domu studenta uda się do punktu drive thru, musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu.  Test jest bezpłatny.

Przy opuszczaniu pokoju w celu odbycia wizyty lekarskiej/przeprowadzenia badania na obecność SARS-CoV-2 lub przejścia do tzw. izolatki), mieszkaniec domu studenta powinien zachować daleko idące środki ostrożności, tzn. zakryć szczelnie usta i nos oraz w miarę możliwości nie dotykać powierzchni budynku.

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Lekarz POZ przekazuje także informację do szpitala z oddziałem zakaźnym o fakcie skierowania pacjenta z potwierdzonym COVID-19.  

W szpitalu podejmowane są decyzje o: 

 • przyjęciu do szpitala 
 • rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem współlokatorów) 
 • rozpoczęciu izolacji domowej. 

Osoba, u której potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Sekcji Obsługi Domów Studenta.

Zasady pobytu w izolatce

Mieszkaniec domu studenta przebywający w izolatce lub poddany izolacji samodzielnie odpowiada za własne wyżywienie (wskazane jest zamawianie posiłków oraz zakupów z dowozem) i ponosi jego koszty. Mieszkaniec domu studenta odbywający przebywający w izolatce lub poddany izolacji wskazuje spośród mieszkańców domu studenta osobę odpowiedzialną za przeniesienie wyżywienia (zakupów, posiłków) z recepcji pod pokój danego mieszkańca. W razie braku możliwości wskazania takiej osoby, zostaje ona wskazana przez Radę Mieszkańców. Wskazana osoba musi wyrazić zgodę na wskazanie jej przez Radę Mieszkańców.

Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta, na prośbę mieszkańca, potwierdza fakt przebywania w izolatce lub poddanego izolacji mieszkańca domu studenta w celu ustalenia sposobu odbywania zajęć. Po zakończeniu okresu izolacji, w pomieszczeniach odizolowanych przeprowadzane jest sprzątanie oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych.

Pokój mieszkalny, w którym zakwaterowana jest osoba, u której potwierdzono zakażenie zostaje wyłączony z użytku na min. 48 godzin i zdezynfekowany. W przypadku wykluczenia kontaktu współmieszkańca z osobą zarażoną informuje się go o braku możliwości korzystania z pokoju i rekomenduje pozostanie w miejscu, w którym aktualnie przebywa. W przypadku braku takiej możliwości zapewnia się pokój zastępczy.

O wszelkich przypadkach potwierdzenia zarażenia oraz izolacji kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta powiadamia Prorektor ds. Kształcenia oraz stację sanitarno-epidemiologiczną
i w porozumieniu z nią określa dalsze kroki postępowania, na które składać się może:

 • podjęcie działań w kierunku transportu zakażonej osoby do szpitala lub izolatorium;
 • ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba zarażona/z objawami zarażenia do momentu izolacji oraz przeprowadzenie rutynowe sprzątania tych miejsc oraz pokoju tej osoby wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych;
 • ustalenie listy osób, z którymi zakażona osoba kontaktowała się do momentu izolacji;
 • wdrożenie dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Złamanie zasad odbywania izolacji podlega karom określonym w odrębnych przepisach oraz stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w domu studenta.

Wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu domów studenta

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, zasady funkcjonowania domów studenta mogą ulec zmianie w trakcie roku akademickiego.

W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka