Regulamin Domu Studenta

REGULAMIN DOMU STUDENTA UNWERSYTETU

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

§ 1

 

 1. Regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania domu studenta, prawa i obowiązki mieszkańców, osób przebywających na terenie domu studenta oraz Rady Mieszkańców.
 2. Dom studenta jako integralna część UJK winien być przedmiotem szczególnej dbałości jego mieszkańców, wyrażającej się m.in. w utrzymaniu w należytym stanie i porządku.
 3. Zasady zakwaterowania w domu studenta określa Regulamin świadczeń dla studentów UJK.
 4. Wysokość opłat na dany rok akademicki za miejsce w domu studenta w tym kaucji ustala Rektor.

§ 2

 1. Mieszkańcy domu studenta są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do współdziałania z jego administracją.
 2. Podczas zakwaterowania mieszkaniec domu studenta zapoznaje się z Regulaminem i podpisuje oświadczenie, w którym zobowiązuje się do stosowania przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Administracja domu studenta zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki do nauki, pracy
i wypoczynku.

§ 4

Mieszkańcy mogą prowadzić na terenie domu studenta działalność kulturalną i społeczną na zasadach przyjętych w UJK.

§ 5

Reprezentantem ogółu mieszkańców domu studenta jest Rada Mieszkańców, której kompetencje przewidziane są w treści niniejszego Regulaminu.

§ 6

W domu studenta obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00.

 

§ 7

 1. Osoba, której Komisja ds. przydziału miejsc w domu studenta przyznała miejsce ma prawo do zamieszkania w domu studenckim na okres trwania roku akademickiego zgodnie z organizacją roku akademickiego, określoną Zarządzeniem Rektora.
 2. Osoba, której przyznano miejsce w domu studenta staje się jego mieszkańcem z chwilą zakwaterowania.
 3. Do zakwaterowania w domu studenta niezbędne jest okazanie następujących dokumentów:
 1. dowodu osobistego;
 2. paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce - w przypadku studentów niebędącymi obywatelami polskimi;
 3. legitymacji studenckiej.
 1. Przy zakwaterowaniu osoba wypełnia kwestionariusz wraz z deklaracją, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8

 1. Mieszkaniec zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przyjmowanego pokoju i jego wyposażenia. Stwierdzenie braków w wyposażeniu pokoju, jak również uszkodzonego sprzętu należy niezwłocznie zgłosić administracji domów studenta.
 2. Przejęcie pokoju wraz z wyposażeniem następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który podpisują zakwaterowani w pokoju mieszkańcy oraz pracownik Sekcji Obsługi Domów Studenta i pracownik Działu Administrowania Nieruchomościami Miasteczka Studenckiego.
 3. Przydzielenie pokoju oraz ustalenie składu współmieszkańców dokonywane jest - w miarę możliwości - po uwzględnieniu propozycji mieszkańców.
 4. Zmiana pokoju jest możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta.
 5. Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta, ma prawo w każdym czasie dokwaterować osobę uprawnioną do pokoju, w którym jest wolne miejsce, bez konieczności uzyskania zgody mieszkańców.
 6. Kierownik, w uzasadnionych przypadkach ma prawo przekwaterować osoby z pokoju, w którym są zakwaterowane, do innego dowolnie wskazanego pokoju.
 7. Na wniosek mieszkańca w szczególnych sytuacjach, w przypadku wolnych miejsc w domu studenta, możliwe jest zakwaterowanie, za zgodą Rektora, w pokoju dwuosobowym jednego mieszkańca. Osoba, o której mowa w zdaniu powyżej wnosi odpłatność w wysokości określonej na dany rok akademicki odrębnym zarządzeniem Rektora.

 

§ 9

 1. W przypadku wolnych miejsc w domu studenta, mieszkaniec ma prawo do zamieszkiwania w domu studenta w czasie przerwy wakacyjnej, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Kierownikowi Sekcji Obsługi Domów Studenta.
 2. Opłata za zamieszkanie w okresie przerwy wakacyjnej jest określona w odrębnym zarządzeniu rektora.

§ 10

 1. Mieszkaniec domu studenta na obowiązek wpłacenia kaucji najpóźniej do dnia zakwaterowania w domu studenta.
 2. Kaucja wpłacana jest na indywidualne subkonto studenta i stanowi zabezpieczenie ewentualnych należności na rzecz UJK z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przez studenta, która powstała w majątku Uniwersytetu.
 3. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty wykwaterowania na wskazany rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 4, chyba że nastąpi częściowe lub całkowite potrącenie za wyrządzone szkody.
 4. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta na kolejny rok akademicki:
  1. kaucja jest zaliczana na poczet kolejnego roku akademickiego,
  2. w wypadku nieprzyznania miejsca w domu studenta kaucja podlega zwrotowi.

 

§ 11

 1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
 1. opłatę za zakwaterowanie wnosi się z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualne subkonto studenta.
 2. studenci – cudzoziemcy, którym do 15 października danego roku akademickiego nie nadano numeru albumu wnoszą opłatę w terminie do 31 października.
 3. mieszkaniec, który zakwateruje się do 15-tego dnia danego miesiąca, wnosi pełną miesięczną opłatę, a po upływie ww. terminu wnosi opłatę proporcjonalną do liczby dni zamieszkania w danym miesiącu.
 4. mieszkaniec, który wykwateruje się do 15-tego dnia każdego miesiąca, wnosi opłatę w wysokości połowy stawki miesięcznej.
 5. mieszkaniec, który wykwateruje się po upływie terminu określonego w ust. 4 wnosi opłatę proporcjonalną do liczby dni zamieszkania w danym miesiącu,
 6. niedokonanie wpłat w terminach określonych w pkt. 1) i 2) wiąże się z obowiązkowym naliczeniem, przez Uniwersytet, odsetek ustawowych za opóźnienie od wymagalnych wierzytelności. Za datę wniesienia opłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy Uniwersytetu.
 1. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub z innych podobnych powodów.

 

§ 12

 1. Mieszkaniec, który zalega z opłatą za dwa kolejne okresy miesięczne, może zostać pozbawiony miejsca w domu studenta.
 2. Pozbawienie miejsca w domu studenta mieszkańca będącego studentem lub doktorantem UJK następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta do uregulowania zaległości w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie decyzję w przedmiocie pozbawienia miejsca w domu studenta podejmuje właściwy prorektor ds. studenckich i doktoranckich na wniosek Kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta.
 3. Decyzja w przedmiocie pozbawienia miejsca w domu studenta - studenta lub doktoranta UJK dotyczy także zamieszkujących z nim dziecka lub małżonka.
 4. Decyzję w przedmiocie pozbawienia miejsca w domu studenta innego mieszkańca niż wymienionego w punkcie 2 i 3 podejmuje Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta.
 5. Mieszkańcowi który zalega z opłatami za zamieszkanie w domu studenta, nie będzie przyznane miejsce na kolejny rok akademicki.

§ 13

 1. Mieszkaniec traci miejsce w domu studenta w przypadku:
 1. upływu przyznanego okresu zakwaterowania,
 2. nie wpłacenia lub uzupełnienia kaucji w wyznaczonym terminie,
 3. upływu terminu deklarowanej rezygnacji z miejsca,
 4. skreślenia z listy studentów,
 5. prawomocnego zawieszenia w prawie studenta do zamieszkania w domu studenta decyzją Komisji Dyscyplinarnej na okres trwania zawieszenia.
 1. Mieszkaniec może być pozbawiony prawa do zamieszkania w domu studenta na podstawie pisemnej decyzji właściwego prorektora ds. studenckich i doktoranckich, jeżeli:
 1. naruszył postanowienia Regulaminu Domu Studenta,
 2. rozpoczął urlop dziekański lub zdrowotny,
 3. uchybił postanowieniom ślubowania studenckiego lub w inny sposób dopuścił się zachowania nie licującego z godnością studenta.
 1. Od osób nieprawnie przedłużających swój pobyt poza termin wykwaterowania, pobiera się opłaty, określone odrębnym zarządzeniem Rektora. Opłaty te pobierane są za każdy dzień korzystania z miejsca, poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyprowadzenia się, aż do chwili wykwaterowania danej osoby.

§ 14

 1. Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany do:
  1. zwrotu pobranego sprzętu,
  2. zdania pomieszczenia wraz z jego wyposażeniem w niepogorszonym stanie i w należytej czystości,
  3. zdania kluczy do pokoju,
  4. uregulowanie wszystkich należnych opłat,
  5. zabrania z pokoju wszystkich rzeczy osobistych.
 2. Mieszkaniec domu studenta może się wykwaterować po spełnieniu obowiązków wynikających z ust. 1. Wykwaterowanie następuje po sprawdzeniu pokoju, w obecności mieszkańca, przez pracownika Sekcji Obsługi Domów Studenta i pracownika Działu Administrowania Nieruchomościami Miasteczka Studenckiego
 3. Niezależnie od czynności określonych w ust. 2, dokonuje się odbioru pokoju na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym stwierdza się stan faktyczny pokoju i jego wyposażenia. Protokół sporządzany jest oddzielnie dla każdego mieszkańca zwalniającego miejsce.
 4. W przypadku pozostawienia pokoju bez rozliczenia, Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta i Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami Miasteczka Studenckiego dokonuje komisyjnego odbioru w obecności przedstawiciela Rady mieszkańców. Z odbioru komisyjnego sporządza się protokół.

 

§ 15

 1. Mieszkaniec przyjmujący gości ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie domu studenta.
 2. Odwiedziny mieszkańców domu studenta oraz parkowanie pojazdu przez odwiedzjących na terenie obiektu może odbywać się wyłącznie w godzinach od 7:00 do 22:00.
 3. Osoba odwiedzająca obowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu i zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców domu studenta.
 4. Osoba odwiedzająca, będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie ma prawa wstępu na teren domu studenta. Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta lub osoba przez niego upoważniona może nakazać natychmiastowe opuszczenie domu studenta osobie przebywającej na jego terenie, gdy jej zachowanie narusza przepisy niniejszego Regulaminu.
 5. Dom studenta prowadzi księgę gości, odnotowując wejścia i wyjścia gości mieszkańców. Odwiedzający zobowiązany jest do wpisania swoich danych osobowych a także do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość na żądanie dyżurującego pracownika recepcji. Ponadto osoba odwiedzająca zobowiązana jest do podania nazwiska odwiedzanego i numeru pokoju.
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych,  Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta może udzielić zezwolenia na nocleg gościom mieszkańca na nie dłużej niż 2 kolejne noce, o ile student zamieszkujący w domu studenta nie zalega z odpłatnością za miejsce w domu studenta. Wysokość opłat określają odrębne przepisy.  
 7. Zgoda na pobyt dla tej samej osoby nie może być udzielona więcej niż 2 razy w miesiącu.
 8. Odwiedzający, który pozostaje na terenie domu studenta po godzinie 22.00, bez zgody kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta, może zostać z tego tytułu obciążony należnością za nocleg według stawki określonej odrębnym zarządzeniem Rektora.
 9. Prorektor właściwy ds. studenckich i doktoranckich na wniosek Kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta, może pozbawić do odwołania prawa wstępu do domu studenta osoby, które nie są mieszkańcami danego domu studenta, a naruszyły postanowienia Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.

 

§ 16

 1. Mieszkańcy uprawnieni są do:
  1. współdziałania w zarządzaniu domem studenta za pośrednictwem Rady Mieszkańców oraz bezpośrednio przez występowanie do administracji domu studenta z wnioskami dotyczącymi warunków zamieszkania,
  2. korzystania ze wszystkich urządzeń domu studenta przeznaczonych do wspólnego użytku,
  3. nieodpłatnej zmiany bielizny pościelowej przynajmniej raz w miesiącu,
  4. przyjmowania gości na terenie domu studenta zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 15,
  5. dokonywania zmian w wystroju, umeblowaniu pokoju, po uzyskaniu zgody Kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta,
  6. korzystania z apteczki pierwszej pomocy,
  7. poszanowania prywatności w przydzielonym pokoju.
 2. Mieszkaniec ma prawo złożyć do bezpłatnego depozytu na okres wakacji swoich rzeczy osobistych, po uzyskaniu zgody Kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta. Do depozytu nie mogą być składane rzeczy wartościowe.
 3. Administracja domu studenta nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. rzeczy i przedmioty, będące własnością studenta, pozostawione bez nadzoru
   na terenie domu studenta, w trakcie trwania roku akademickiego,
  2. rzeczy i przedmioty będące własnością studenta,  znajdujące się w niewłaściwie zabezpieczonym lub nie zamkniętym pokoju studenckim, w trakcie trwania roku akademickiego,
  3. rzeczy i przedmioty pozostawione przez studenta w pokoju studenckim
   po wykwaterowaniu się, w związku z zakończeniem roku akademickiego,
  4. rzeczy i przedmioty niewłaściwie zabezpieczone, (źle zapakowane i oznakowane lub niewłaściwie opisane), pozostawione w depozycie na okres wakacji letnich, ferii zimowych lub innych przerw w zajęciach dydaktycznych.

§ 17

 1. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych obowiązujących w UJK,
  2. zakwaterowania się w ciągu 7 dni od daty przydziału miejsca lub zawiadomienia w tym terminie Kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta o późniejszej dacie zakwaterowania, pod rygorem utraty prawa zamieszkania w domu studenta,
  3. wpłacenia kaucji w terminie określonym w § 10 ust. 1,
  4. poszanowania mienia będącego własnością UJK, w tym w szczególności do:
   1. dbania o stan pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
   2. utrzymywania czystości w pokojach, łazienkach i pomieszczeniach wspólnego użytku,
   3. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
   4. niezwłocznego zawiadamiania administracji domu studenta o powstałych awariach i usterkach, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wejście do segmentu lub pokoju w celu naprawienia awarii lub usterki także pod nieobecność mieszkańców; niezgłoszona przez mieszkańca awaria lub usterka, która spowoduje zniszczenie wyposażenia pokoju lub infrastruktury budynku obciąża materialnie mieszkańców zakwaterowanych w danym pokoju lub segmencie z zastosowaniem zapisów § 17 ust. 2. 
   5. przeciwdziałania niszczeniu mienia,
  5. terminowego uiszczania opłat za zamieszkanie w domu studenta,
  6. właściwego zachowania w domu studenta umożliwiającego innym mieszkańcom naukę, pracę lub odpoczynek,
  7. zachowywania ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 6:00,
  8. pozostawiania w recepcji klucza do pokoju przy każdorazowym opuszczaniu domu studenta,
  9. podporządkowania się decyzjom Kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta w zakresie prawidłowego funkcjonowania domu studenta,
  10. prawidłowego segregowania śmieci
 2. Każdy mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za:
  1. zniszczenie lub uszkodzenie pokoju albo jego wyposażenia; w razie niemożności ustalenia sprawcy, za powstałą szkodę odpowiadają wszyscy mieszkańcy danego pokoju łącznie
   w równych częściach,
  2. przyjęte do użytkowania mienie dotyczące części wspólnej segmentu mieszkalnego (aneks kuchenny, łazienka, przedpokój); w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy ewentualnej szkody, odpowiadają wszyscy mieszkańcy danego segmentu, łącznie w równych częściach,
  3. pobyt i zachowanie na terenie domu studenta zaproszonych przez niego gości.
 3. Wycena zniszczenia następuje na podstawie faktycznego kosztu naprawy lub wymiany sprzętu. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami Miasteczka Studenckiego.
 4. W przypadku, gdy należność za wyrządzoną szkodę przewyższa wysokość wpłaconej przez studenta kaucji, mieszkaniec obciążany jest dodatkową opłatą.
 5. Miejsca parkingowe na terenie obiektu (za wyjątkiem miejsc służbowych) w trakcie roku akademickiego przeznaczone są dla mieszkańców domu studenta, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku gdy na terenie obiektu w trakcie roku akademickiego są wolne miejsca parkingowe mogą z nich korzystać odwiedzający na zasadach określonych w § 15 ust. 2. 
 7. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów pozostawionych na parkingach Miasteczka Studenckiego.
 8. W okresie przerwy wakacyjnej studenci niezamieszkujący w domu studenta zobowiązani są do usunięcia samochodów z terenu Miasteczka Studenckiego.

§ 18

Mieszkańcom domu studenta w szczególności zabrania się:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej itp.,
 2. udzielania noclegów osobom do tego nieuprawnionym,
 3. sprzedaży alkoholu, papierosów i środków odurzających,
 4. gier hazardowych,
 5. przechowywania broni, substancji łatwopalnych, toksycznych oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia,
 6. dokonywania samodzielnych zmian, napraw urządzeń i instalacji elektrycznych bądź sanitarnych,
 7. przemalowywania ścian, okien, drzwi,
 8. instalowania anten telewizyjnych na elewacji budynku,
 9. dorabiania kluczy, wymiany zamków itp.,
 10. wprowadzania i przetrzymywania zwierząt,
 11. palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
 12. palenia grilla na balkonach,
 13. spożywania alkoholu i środków odurzających,
 14. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna.

 

 

§ 19

 1. Rada Mieszkańców jest reprezentantem ogółu mieszkańców domu studenta.
 2. Radę w liczbie trzech osób wybierają mieszkańcy domu studenta na początku roku akademickiego.
 3. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub wykwaterowania członka Rady w trakcie trwania roku akademickiego przeprowadzane są wybory uzupełniające.
 4. Członkami Rady mogą być mieszkańcy będący studentami lub doktorantami UJK.
 5. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. współpraca z pracownikami administracji domu studenta w sprawach dotyczących zakwaterowania,
  2. współpraca z pracownikami administracji domu studenta przy egzekwowaniu zapisów niniejszego Regulaminu,
  3. przeprowadzanie referendum w istotnych sprawach dotyczących zamieszkania w domu studenta,
  4. opiniowanie wniosków pracowników administracji domu studenta w przedmiocie wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych odrębnymi przepisami za naruszenia przepisów niniejszego regulaminu,
  5. współpraca z władzami UJK i administracją domów studenta w zakresie realizacji zadań wychowawczych i problemów socjalno – bytowych mieszkańców domu studenta,
  6. dbanie o właściwą atmosferę na terenie domu studenta, sprzyjającą nauce, pracy
   i wypoczynkowi mieszkańców,
  7. dbanie o poszanowanie mienia, utrzymanie czystości i porządku na terenie domu studenta.

 

§ 20

 1. Pracownikom administracji domu studenta przysługuje prawo wejścia do każdego pokoju w obecności jego mieszkańca w celu kontroli stanu sanitarnego pokoju i pomieszczeń do niego przynależnych oraz przestrzegania Regulaminu Domu Studenta.
 2. Pracownikom administracji domu studenta przysługuje prawo wejścia do pokoju pod nieobecność mieszkańców, w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców, wystąpienia awarii oraz w innych sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, w obecności członka Rady Mieszkańców lub mieszkańca domu studenta albo innego pracownika domu studenta. O przyczynach interwencji informowani są mieszkańcy pokoju.
 3. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że mieszkańcy domu studenta naruszają przepisy Regulaminu, a w szczególności przepisy dotyczące ciszy nocnej i odwiedzin, pracownik administracyjny domu studenta, członek Rady Mieszkańców lub pracownik pełniący dyżur mają prawo wstępu do pokoju, którego mieszkańcy dopuszczają się przekroczenia wymaganych norm zachowania.
 4. Dyżurujący pracownik recepcji ma prawo wejścia do pokoju w przypadku alarmu pożarowego.

§ 21

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta ma prawo wystąpienia z wnioskiem do prorektora właściwego ds. studenckich i doktoranckich o pozbawienie mieszkańca miejsca w domu studenta.

§ 22

Odpłatność za zakwaterowanie na dany rok akademicki oraz wysokość kaucji podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób przyjęty na UJK.

§ 23

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do Rektora.

 

§ 24

 1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu:
  1. mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu z GIS, dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich,
  2. student, który chce się zakwaterować w domu studenta obowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
  3. przy zakwaterowaniu w domu studenta, studentowi może towarzyszyć tylko jedna osoba,
  4. pobyt studentów w domach studenta jest możliwy przy zachowaniu maksymalnego ograniczenia kontaktu miedzy osobami tam przebywającymi,
  5. do odwołania obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń zarówno w domach studenta UJK jak i na zewnątrz budynków, w tym w szczególności niedopuszczalne jest organizowanie spotkań, imprez rekreacyjnych,
  6. do odwołania obowiązuje zakaz przebywania w domach studenta osób niezakwaterowanych,
  7. do odwołania nie maja zastosowania przepisy § 15,
  8. mieszkańcy domów studenta mają zapewnione środki do dezynfekcji (dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone przy wejściu do budynku),
  9. przy korzystaniu z przestrzeni wspólnych (korytarze, hole, sala TV) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maski lub maseczki,
  10. w każdym domu studenta wyznaczone jest i przygotowane (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. W przypadku, gdy ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania Uczelni wynika z zagrożenia epidemicznego:
  1. fakt wystąpienia u mieszkańca domu studenta niepokojących objawów sugerujących zakażenie należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Obsługi Domów Studenta, osoba ta powinna jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112; osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób; należy powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
  2. Kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta ma obowiązek ustalić obszar, w którym potencjalnie zakażony mieszkaniec domu studenta poruszał się i przebywał; należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z określonymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka